Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Chuyển vốn, tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài?

Chuyển vốn, tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài?

Quá trình hội nhập đã mang lại rất nhiều lợi ích cho Việt Nam. Tiêu biểu là trong hoạt động đầu tư, Việt nam đang thu hút khá đông đảo các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam. Vậy chuyển vốn, tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài được quy định như thế nào? Bằng bài viết dưới đây Legalzone sẽ phân tích cụ thể.

Chuyển vốn, tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài?

Quy đinh chung về đảm bảo quyền chuyển tài sản của Nhà đâu tư

Căn cứ  Điều 12 Luật đầu tư 2020. Nhà nước sẽ  bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài. Cụ thể như sau:

Thời điểm chuyển tài sản

Đó là Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật như thuế, nghĩa vụ tài chính khác…

Các loại tài sản được chuyển ra nước ngoài

  • Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;
  • Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;
  • Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

Chuyển vốn, tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài?

Quy định chuyển vốn của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Căn cứ pháp lý: Điều 9, thông tư Số: 186/2010/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại việt nam theo quy định của luật đầu tư

Các trường hợp được chuyển vốn

  • Vốn đầu tư trực tiếp khi giảm vốn đầu tư
  • Chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư này);
  • Kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hợp đồng BCC, hợp đồng PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Tài sản nào được coi là vốn

Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh (Luật đầu tư 2020)

Phương thức chuyển

Nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp hoặc do chuyển nhượng dự án đầu tư làm thay đổi pháp nhân đăng ký ban đầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch mua ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư trực tiếp và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

Quy định về chuyển lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Căn cứ pháp lý:  thông tư Số: 186/2010/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại việt nam theo quy định của luật đầu tư

Lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Lợi nhuận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật.

– Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng tiền theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;

– Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng hiện vật và thực hiện quy đổi giá trị hiện vật theo quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu hàng hoá và quy định của pháp luật liên quan.

Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

  • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm.

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

  • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt nam.

Khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam và đáp ứng các điều kiện sau:

Nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán; và tờ khai quyết toán thuế thu nhập DN cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp;  đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trách nhiệm của doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn.

Doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật liên quan đến thu nhập hình thành nên khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp; hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.

Trên đây là toàn bộ tìm hiểu của Legalzone. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Legalzone để được giải đáp.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký