Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất năm 2021

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất năm 2021

Chuyên mục: Tin pháp luật
Nội dung chính
  Add a header to begin generating the table of contents
  Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất năm 2021
  Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất năm 2021

  Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất năm 2021

  Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013;
  • Nghị định 79/2019/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

  Tiền sử dụng đất là gì? Trường hợp nào phải nộp tiền sử dụng đất

  Tại Khoản 21 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định:

  21. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

  Theo đó, tiền sử dụng đất là một trong những nghĩa vụ tài chính về đất đai mà người sử dụng đất phải thực hiện với Nhà nước khi được Nhà nước:

  • Giao đất có thu tiền sử dụng đất;
  • Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Công nhận quyền sử dụng đất (cấp sổ đỏ lần đầu).

  Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất

  Tại Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP có quy định:

  1. Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai

  Căn cứ quy định trên, đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất là:

  • Người có công với cách mạng;
  • Hộ nghèo;
  • Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số;
  • Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  Những người thuộc các đối tượng trên được ghi nợ tiền sử dụng đất trong một trường hợp duy nhất đó là được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai

  Đây là một trong những nội dung của Nghị định 45/2014/NĐ-CP được sửa đổi tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP. Theo đó, đối tượng được ghi tiền sử dụng đất và trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất hiện nay đã bị thu hẹp lại hơn rất nhiều so với trước đây.

  Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất

  Vì người sử dụng đất chỉ được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nên số tiền người sử dụng đất được ghi nợ được tính bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp được giao đất tái định cư trừ (-) tiền được bồi thường đất, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất. .

  Thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất và thời điểm ghi nợ tiền sử dụng đất

  Khoản 3 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định:

  3. Hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này (sau đây gọi là hộ gia đình, cá nhân) được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này. Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

  Theo đó, thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất là 05 năm. Không có trường hợp nào được ghi nợ tiền sử dụng đất quá 05 năm.

  Thời điểm ghi nợ tiền sử dụng đất là kể từ thời điểm có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

  Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất được quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP theo trình tự các bước như sau:

  Bước 1: Nộp hồ sơ

  • Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và
  • Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất cùng
  • Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm: Quyết định giao đất tái định cư và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là Văn phòng).

  Bước 2: Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ

  • Văn phòng rà soát, kiểm tra hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân;
  • Lập Phiếu chuyển thông tin gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan theo quy định, trong đó tại Phiếu chuyển thông tin phải có nội dung về số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận;
  • Trả Giấy hẹn cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

  Bước 3: Trách nhiệm của cơ quan thuế

  Căn cứ Phiếu chuyển thông tin do Văn phòng chuyển đến, cơ quan thuế xác định và ban hành Thông báo theo quy định để gửi đến hộ gia đình, cá nhân, Văn phòng và cơ quan liên quan (nếu cần) trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo.

  Tại Thông báo phải bao gồm các nội dung:

  • Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp.
  • Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận).
  • Số tiền sử dụng đất được ghi nợ bằng (=) Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp trừ (-) Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận).
  • Thời hạn hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền; gồm:
   • Thời hạn nộp số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (theo thời hạn quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ).
   • Thời hạn nộp số tiền sử dụng đất được ghi nợ (trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

  Bước 4. Nộp tiền sử dụng đất đối với phần không được ghi nợ

  Căn cứ Thông báo của cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân nộp số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận) tại cơ quan kho bạc nhà nước hoặc đơn vị được cơ quan kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu (sau đây gọi là kho bạc) trong thời hạn quy định và nộp chứng từ do kho bạc cung cấp tại Văn phòng để được cấp Giấy chứng nhận.

  Bước 5. Thu tiền sử dụng đất

  Kho bạc có trách nhiệm thu tiền sử dụng đất theo Thông báo của cơ quan thuế và cung cấp chứng từ cho hộ gia đình, cá nhân; đồng thời chuyển thông tin về số tiền thu được của hộ gia đình, cá nhân đến các cơ quan liên quan theo quy định.

  Bước 6: Nhận kết quả

  Căn cứ chứng từ mà hộ gia đình, cá nhân nộp, Văn phòng trả Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định; trong đó tại Giấy chứng nhận có nội dung về số tiền sử dụng đất ghi nợ và thời hạn thanh toán (trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

   Mẫu đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất

  Hiện nay, không có văn bản nào quy định về mẫu đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất.

  Trong trường hợp có nhu cầu, khách hàng có thể tham khảo mẫu đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất dưới đây:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————————

   

  ĐƠN GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   

           Kính gửi: – Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện):………………………

                            – Chi Cục thuế quận (huyện)…………………………………………..

  Tên tôi là: ………………………………………………………….………………………………………….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Số CMTND: ……………………… Ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: …………………………….

  Hiện tôi đang nộp hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (xin chuyển mục đích sử dụng đất) đối với khu đất có vị trí tại:

  Thửa đất số: ………………..….….; Tờ đồ số: …………………; Theo bản đồ: ……………..…..…;

  Địa chỉ tại: ………………………………………………………………………………………………………………..

  Do điều kiện kinh tế gia đình chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn nên chưa có đủ khả năng thanh toán tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước.

  Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho gia đình chúng tôi được ghi nợ tiền sử dụng đất.

  Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có quy định khác, tôi cam kết sẽ thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                            NGƯỜI LÀM ĐƠN

     (Ký, ghi rõ họ tên)

  Trên đây là thông tin tư vấn của chúng tôi về Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất năm 2021.

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

  LEGALZONE COMPANY

  Hotline tư vấn:  0936 037 464

  Email: [email protected]

  Website: https://lsu.vn/

                Hệ thống thủ tục pháp luật

  Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  ———————————-

  Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

  Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

  Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

  Facebook Luật sư Việt Nam: https://www.facebook.com/lsu.vn

  Tìm kiếm

  VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

  tu-van-phap-luat-theo-gio.png
  ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký