Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thành lập hợp tác xã ?

Thành lập hợp tác xã

Thành lập hợp tác xã được Luật hợp tác xã 2012 và các văn bản pháp luật khác quy định như thế nào? Bằng bài viết dưới đây Legalzone sẽ giải đáp chi tiết vướng mắc đó.

Thành lập hợp tác xã ?

Khái niệm

Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Luật Hợp tác xã số: 23/2012/QH13

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Thành lập hợp tác xã

Trình tự thực hiện

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

– Người có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Hồ sơ đăng ký hợp tác xã được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi:

+ Có đủ giấy tờ theo quy định;

+ Thông tin của hợp tác xã đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định;

+ Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã;

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Phòng Tài chính – Kế hoạch ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã đối với mỗi một bộ hồ sơ do hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã

– Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã, hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng…

Bước 1: Nộp hồ sơ

– Người có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc người đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ : Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

(1) Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định

(2) Các thông tin đăng ký hợp tác xã được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử;

(3) Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau đây:

(3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã theo quy định;

(3b) Người được cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã.

Ngoài ra, cần lưu ý một số giấy tờ sau:

– Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau:

(1) bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực đối với người nước ngoài);

(2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Thời hạn sửa đổi , bổ sung hồ sơ (nếu có)

– Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính – Kế hoạch ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của hợp tác xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ hủy hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng ký hoặc người được cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch gửi thông báo qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc người được cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

– Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày – Trực tiếp;
Trực tuyến 3 Ngày – Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển.
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người có thẩm quyền đăng ký.

Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm:

(1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền;

(2) bản sao hợp lệ HĐDV với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả; và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện; hoặc văn bản UQ cho cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật.

Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Bản chính: 0 – Bản sao: 1
– Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã; Phu luc I-1_TT07.2019. Bản chính: 1 – Bản sao: 0
Điều lệ; Bản chính: 1 – Bản sao: 0
– Phương án sản xuất kinh doanh; Phu luc I-2_TT072019 Bản chính: 1 – Bản sao: 0
– Danh sách thành viên hợp tác xã; Phu luc I-3_TT07.2019. Bản chính: 1 – Bản sao: 0
– Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Phu luc I-4_TT07.2019 Bản chính: 1 – Bản sao: 0
– Nghị quyết Hội nghị thành lập; Bản chính: 1 – Bản sao: 0
– Trường hợp đăng ký hợp tác xã là tổ chức tín dụng kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bản chính: 0 – Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện;
– Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định.

( Tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã, Điều 7, 8, 9, 10; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;  Khoản 14 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT);
– Hồ sơ đăng ký có đầy đủ giấy tờ;  và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật;
– Trụ sở chính của hợp tác xã được xác định gồm số nhà; tên đường; phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã;  thành phố thuộc tỉnh;  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên lãnh thổ Việt Nam; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
– Hồ sơ đăng ký có đầy đủ giấy tờ; và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Trên đây, là toàn bộ tìm hiểu của Legalzone về thành lập hợp tác xã. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Legalzone để được giải đáp thắc mắc.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký