Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp mới nhất

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp mới nhất

Chuyên mục: Tin Tức Mới

Hiện nay, mẫu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 mới nhất được quy định tại Thông tư 16/2013/TT-BTP. Biết được mẫu này, người dân sẽ biết được nội dung mà Phiếu lý lịch tư pháp cung cấp.

Mời bạn đọc tham khảo bài viết Mẫu phiếu lý lịch tư pháp mới nhất dưới đây của Legalzone

Mẫu Phiếu lý lịch tư pháp số 1

…..…………….

……………………………..(1)

—————

Số: ……./……. …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………, ngày…… tháng …… năm………

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;
  • Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;
  • Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;
  • Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của
  • Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
  • về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

XÁC NHẬN:

1. Họ và tên (2):…………………………………………………………………………2.Giới tính………

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/…../…… 4. Nơi sinh (3):…………………………………

5. Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………

6. Nơi thường trú (4): …………………………… …………………………………………

7. Nơi tạm trú (5): ……………………… …………………………………………

8. Giấy CMND/Hộ chiếu: ……………………..(6) Số: …………………………………………

      Cấp ngày………..tháng……….năm…………..Tại: …………………………………………

9. Tình trạng án tích:………………………………………………………………………………………………..

STT

SỐ BẢN ÁN; NGÀY THÁNG NĂM ; TÒA ÁN ĐÃ TUYÊN

TỘI DANH

HÌNH PHẠT CHÍNH

HÌNH PHẠT BỔ SUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (7): 

……. …………….. ……………………….. ………………………………… …………….. …………………….

SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG NĂM, TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH

 

 

CHỨC VỤ BỊ CẤM ĐẢM NHIỆM

 

 

THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

 

                                                                                                                                                              

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

……………………….(8)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1. Ghi rõ tên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

2. Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3. Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

4,5. Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

6. Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

7. Trường hợp cá nhân không có yêu cầu xác nhận thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì mục 10 không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

8. Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp mới nhất

Mẫu lý lịch tư pháp số 2

 

……………………………………

……………………….(1)

—————

Số: …………./………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ………, ngày……. tháng …… năm…


PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

Căn cứ Pháp lý:

Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

 

XÁC NHẬN:

1. Họvà tên (2)……………………………………………. 2. Giới tính:…………….

3. Ngày, tháng, năm sinh:…../…../……..4. Nơi sinh (3):…………………………

5. Quốc tịch:……………………………..………………………………………….

6. Nơi thường trú (4):………………………………………………………………………… …..

7. Nơi tạm trú (5):…………………………………………………………………..

8. Giấy CMND/Hộ chiếu : ……….…………… (6) Số:……………………………

Cấp ngày……..tháng …….năm……………Tại:……………………………………………….

9. Họ và tên cha:………………………………………………………………………………………..

10. Họ và tên mẹ:……………………………………………………………………………………….

11. Họ và tên vợ/chồng:…………………………………………………………………………………………………………..

12. Tình trạng án tí………………………………………

Bản án số ……………./ ………………….ngày ………….tháng……………..năm………………………

của Tòa án nhân dân …………………………………………………………………………………………………..

Tội danh – Điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng: ………………………………………………………………………….

Hình phạt chính:…………………………………………………………………..

Hình phạt bổ sung:……………………………………………………………………….

Nghĩa vụ dân sự, án phí:…………………………………………………………………….

Tình trạng thi hành án:…………………………………………………………………

Xóa án tích (8):…………………………………………………………………………………………….

Ghi chú:……………………………………………………..

 13. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

         ………………………………………………………………………………………

Số quyết định, ngày tháng năm ra quyết định, Tòa án ra quyết định.

 

 

Chức vụ bị cấm đảm nhiệm

 

Thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã

 

 

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

                      ………………………….(9)

          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

>> Tham khảo bài viết:  Tổng hợp và hướng dẫn viết mẫu đơn trình báo công an mới nhất

 

Ghi chú

1. Ghi rõ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

2. Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3. Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

4,Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5. Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

6. Đối với người không bị kết án thì ghi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

7. Đối với người đã bị kết án thì ghi theo quy định:

  • Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11  tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của
  • Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

8. Đối với những án tích đã được xóa thì ghi rõ: Đã được xóa án tích ngày …. tháng…. năm….

  • Đối với những án tích chưa được xóa thì ghi rõ: Chưa được xóa án tích.

9. Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

Trên đây là bài viết tham khảo về chủ đề Mẫu phiếu lý lịch tư pháp mới nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Thành lập công ty

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

https://thutucphapluat.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký