Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân năm 2022

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân năm 2022

Chuyên mục: Tin pháp luật
istockphoto-1351475144-170667a

Bạn đang tìm hiểu về mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân đúng với quy định hiện nay. Ủy quyền là hiện tượng khá phổ biến của cá nhân, tổ chức này ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác trong các hoạt động đời sống kinh tế, xã hội. Ủy quyền có thể thể hiện dưới hình thức Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền.Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết “Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân đúng quy định“để hiểu rõ hơn về nội dung.

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—***—

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông/ bà: ……………………………………………………………………………………………

Là người đại diện theo pháp luật của: CÔNG TY …………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………..

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông/ bà:  …………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:  …………………………………………………………………………………………

CMND số: …………………………………………………………………………………………

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………….

Cấp ngày: ………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện những công việc sau đây:

  1. ……………………………………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ  ngày……tháng……năm…….đến ngày…….. tháng…….năm……..

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan dưới đây:

  1. Bên A phải chịu trách nhiệm cho bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
  2. Bên B thực hiện công việc theo đúng ủy quyền phải báo cho bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
  3. Việc giao kết Giấy ủy quyền công ty cho cá nhân này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
  4. Thực hiện đúng và đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giấy ủy quyền này

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết giấy ủy quyền này
  2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi trong Giấy và ký vào giấy ủy quyền này
  3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký kết.

                                                 ……………… ngày tháng  năm

Người ủy quyền(Kí, ghi rõ họ tên)Người nhận ủy quyền(Kí, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân viết sẵn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—–

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): Nguyễn Văn K

Chức danh: Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH XYZ

Địa chỉ trụ sở chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310030118 Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2013

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): Nguyễn Thị B

Ngày sinh: 

Chứng minh nhân dân số: 0123457678

Do Công an………………………………..Cấp ngày: ……/…./……..

Chỗ ở hiện tại: 150 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc dưới đây:

Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ, đồng thời ký nhận kết quả.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ………. .

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền

2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cáo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

3. Việc giao kết Giấy ủy quyền công ty cho cá nhân này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

4. Thực hiện đúng và đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và các lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu,đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký kết.

                                                             Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 2012

Bên ủy quyền(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)NGUYỄN VĂN ABên nhận ủy quyền(ký, ghi rõ họ tên)NGUYỄN THỊ B

 

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho cá nhân hay kế toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–*****—–

GIẤY  UỶ QUYỀN

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty…………………………………………………..

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ………………Công ty………………………..

Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Tổng Giám đốc Công ty ……. về việc phân công, ủy quyền cho……………………………………………………………………….

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông/Bà:……………………………………………………………………………………………..

Chức vụ :Giám đốc Công ty ……………………………………………………………………..

Số CMTND: 123456789 do Công an thành phố X cấp ngày ……………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:……………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty………………………………………………………………..

Số CMTND: 123456789 do Công an thành phố X cấp ngày……………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….

Bằng giấy ủy quyền công ty cho cá nhân này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện những công việc sau:

1. Được quyền quyết định và ký những văn bản quản lý phục vụ hoạt động của …… theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

2.Được toàn quyền quyết định và ký kết những hợp đồng dịch vụ ……………………..

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty đồng ý.

4.Được toàn quyền quyết định ký kết những hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực kinh doanh ……, kinh doanh dịch vụ ………

5.Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý và nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị và Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi đã có quyết định bổ nhiệm.

6.Được quyền ký những hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo đúng quy định của Quy chế.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hay………………..bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc có thể từ chức.

Nơi nhậnGIÁM ĐỐC

Khi nào công ty sử dụng Giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền?

Hiện nay, Giấy ủy quyền nói chung và giấy ủy quyền công ty cho cá nhân không có quy định trong các văn bản pháp luật. Trong Bộ luật Dân sự 2015 chỉ ghi nhận về các hợp đồng ủy quyền.

Do đó, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên. Trong đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện các công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hay pháp luật có quy định.

Giấy ủy quyền dù không được nhắc tới trong luật nhưng lại được sử dụng vô cùng phổ biến trong công việc. Giấy ủy quyền được hiểu như một hình thức đại diện ủy quyền do chủ thể bằng hành vi pháp lý đơn phương thực hiện. Theo đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hay nhiều công việc trong phạm vi quy định tại Giấy ủy quyền.

Nếu như hợp đồng ủy quyền là loại hợp đồng nên nó phải là sự thống nhất ý chí giữa hai bên thì Giấy ủy quyền thường được lập trên cơ sở đơn phương bởi bên ủy quyền.

Trong công ty, Giấy ủy quyền được sử dụng khi “sếp” ủy quyền cho nhân viên thực hiện một số công việc hay giao dịch nào đó. Tuy nhiên, bên được ủy quyền có thể thực hiện hoặc không thực hiện công việc ấy.

Thời hạn ủy quyền trong Giấy ủy quyền nói chung và giấy giấy ủy quyền công ty cho cá nhân thường được người ủy quyền tự định đoạt, là thời gian người đó xem là hợp lý để người nhận ủy quyền thực hiện vừa đủ công việc được ủy quyền. Còn trong hợp đồng ùy quyền, thời hạn này phải được hai bên ngồi lại với nhau, thống nhất để đưa ra mốc thời gian hợp lý cho cả hai bên. Nếu hai bên không thỏa thuận và hợp đồng ủy quyền có giá trị trong vòng 01 năm.

Từ những đặc điểm trên, Giấy ủy quyền công ty thường được lập ra để ủy quyền cho nhân viên thực hiện các công việc đơn giản và không thật sự quan trọng, người được ủy quyền có thể chủ động thực hiện hoặc không.

Đối với các công việc quan trọng, các giao dịch có giá trị lớn thì không nên sử dụng Giấy ủy quyền bởi vì sự ràng buộc pháp lý là không cao.

Mời bạn đọc tham khảo thêm về Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp 

Có thể bạn quan tâm về Dịch vụ thành lập công ty trọn gói 

Công ty Luật Legalzone

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

Hệ thống: Thủ tục pháp luật

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone:https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký