Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Nội dung chính
  Add a header to begin generating the table of contents

  Giấy chứng nhận doanh nghiệp hay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần được cấp cho các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp năm 2014. Khoản 12 điều 4 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp”. Legalzone xin giới thiệu đến bạn đọc nội dung của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo quy định pháp luật

  Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

  Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại luật doanh nghiệp năm 2014 cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Để được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, doanh nghiệp cần có đầy đủ các điều kiện sau:

  – Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

  – Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật doanh nghiệp năm 2014;

  – Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

  – Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

  Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

  Giấy chứng nhận doanh nghiệp bao gồm các thông tin sau:

  – Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

  – Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

  – Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

  – Vốn điều lệ.

  Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

  Mẫu giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp

  PHỤ LỤC IV-1

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
  PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
  ——–

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

   

  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  Mã số doanh nghiệp:……………………………

  Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

  Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

  1. Tên doanh nghiệp

  Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….

  Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………….

  Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………………..

  1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại (nếu có)………………………………………….. Fax (nếu có): …………………………………

  Email (nếu có): ……………………………………………… Website (nếu có): …………………………..

  1. Chủ doanh nghiệp

  Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………….. Giới tính:…………………………………………….

  Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: …………………………………………

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

  □ Chứng minh nhân dân                                           □ Căn cước công dân số:

  □ Hộ chiếu                                                              □ Loại khác (ghi rõ):…………………………….

  Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………….

  Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ……………….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

   

   

  TRƯỞNG PHÒNG
  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

   

  PHỤ LỤC IV-2

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
  PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
  ——–

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

   

  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
   CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

  Mã số doanh nghiệp:………………………………..

  Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

  Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

  1. Tên công ty

  Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………..

  Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………….

  Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………….

  1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại (nếu có)………………………………………….. Fax (nếu có): …………………………………

  Email (nếu có): ……………………………………………… Website (nếu có): …………………………..

  1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):
  2. Thông tin về chủ sở hữu

  Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

  Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….. Giới tính: ………………………

  Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: …………………………………………

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………

  Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………..

  Ngày cấp: ……………../…………../…….…. Nơi cấp: …………………………………………………….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

  Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

  Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………..

  Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: …………………………………………………………..

  Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………………….

  Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………..

  1. Người đại diện theo pháp luật của công ty1

  Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………… Giới tính:……………………………………………

  Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………..

  Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: …………………………………………

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………

  Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………      

  Ngày cấp: ……………/…………./……………..…..Nơi cấp: ………………………………………………

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

   

   

  TRƯỞNG PHÒNG
  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  ______________________

  1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật

   

  PHỤ LỤC IV-3

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
  PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
  ——–

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

   

  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

  Mã số doanh nghiệp:……………………………

  Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

  Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

  1. Tên công ty

  Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………..

  Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………………………..

  Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………….

  1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại: …………………………………………………… Fax: …………………………………………….

  Email: …………………………………………………………. Website: ………………………………………

  1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):
  2. Danh sách thành viên góp vốn

  STT

  Tên thành viên

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

  Giá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

  Tỷ lệ (%)

  Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

  1. Người đại diện theo pháp luật của công ty1

  Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………….. Giới tính:…………………………………………….

  Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………..

  Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: …………………………………………

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………

  Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………

  Ngày cấp: ………../………………../……………. Nơi cấp: ………………………………………………..

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

   

   

  TRƯỞNG PHÒNG
  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  ______________________

  1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

  Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

  PHỤ LỤC IV-4

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
  PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
  ——–

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

   

  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỒ PHẦN

  Mã số doanh nghiệp:……………………………

  Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

  Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

  1. Tên công ty

  Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………..

  Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………….

  Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………….

  1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại :…………………………………………………… Fax: …………………………………………….

  Email: …………………………………………………………. Website: ………………………………………

  1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

  Mệnh giá cổ phần: ……………………………………………………………………………………………….

  Tổng số cổ phần: ………………………………………………………………………………………………..

  1. Người đại diện theo pháp luật của công ty1

  Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………….. Giới tính:…………………………………………….

  Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………..

  Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: …………………………………………

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………

  Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………

  Ngày cấp: …………/……………./……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

   

   

  TRƯỞNG PHÒNG
  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  ______________________

  1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

   

  PHỤ LỤC IV-5

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
  PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
  ——–

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

   

  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH

  Mã số doanh nghiệp:……………………………

  Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

  Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

  1. Tên công ty

  Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………..

  Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………….

  Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………….

  1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại: …………………………………………………… Fax: …………………………………………….

  Email: …………………………………………………………. Website: ………………………………………

  1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):
  2. Danh sách thành viên hợp danh

  STT

  Tên thành viên hợp danh

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

  Quốc tịch

  Giá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

  Tỷ lệ (%)

  Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TRƯỞNG PHÒNG
  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  Phân biệt giấy chứng nhận doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh

  Tiêu chí

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Giấy phép kinh doanh

  Khái niệm

  Là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

  Là văn bản được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện và thường được cấp sau Giấy đăng ký doanh nghiệp.

  Điều kiện cấp

  – Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

  – Tên của doanh nghiệp được đặt đúng quy định;

  – Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

  – Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

  – Đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với mỗi ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (Vốn pháp định, cơ sở vật chất, chứng chỉ hành nghề…)

  Thời hạn sử dụng

  Không có thời hạn sử dụng mà phụ thuộc vào sự tồn tại của doanh nghiệp và quyết định của doanh nghiệp.

  Có thời hạn sử dụng và được thể hiện trong Giấy phép kinh doanh. Thường là từ vài tháng đến vài năm.

  Quyền của Nhà nước

  Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ hồ sơ hợp lệ và đóng lệ phí theo quy định

  Khi có đủ hồ sơ hợp lệ, Nhà nước vẫn có quyền từ chối nhằm bảo vệ lợi ích của cộng đồng.

  Trên đây là nội dung tư vấn về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần. Liên hệ ngay với Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ nhé. 

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

  LEGALZONE COMPANY

  Hotline tư vấn:  0936 037 464

  Email: [email protected]

  Website: https://lsu.vn/

  Hệ thống thủ tục pháp luật

  Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  ———————————-

  Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

  Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

  Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

  Facebook Luật sư Việt Nam: https://www.facebook.com/lsu.vn

  Tìm kiếm

  VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

  tu-van-phap-luat-theo-gio.png
  ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký