Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần là gì? Quyền và nghĩa vụ?

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần là gì? Quyền và nghĩa vụ?

Chuyên mục: Tin pháp luật
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần là gì? Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch HĐQT công ty cp theo quy định mới nhất của pháp luật.

chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần

Chủ tịch Hội đồng quản trị là ai?

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) do Hội đồng quản trị bầu từ một trong số các thành viên, là người quản lý công ty có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định điều lệ công ty

Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ các trường hợp sau:

– Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết

– Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán không có quy định khác

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT trong CTCP có quyền và nghĩa vụ tùy thuộc vào quy định của Điều lệ công ty, 

Quyền hạn của chủ tịch HĐQT 

– Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị

– Nhiệm vụ liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị: Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị

Nhiệm vụ triệu tập họp Hội đồng quản trị

– Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi xét thấy cần thiết. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:

+ Có đề nghị của Ban kiểm soát

+ Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

+ Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;

+ Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Theo đó, các Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

– Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đề nghị nêu trên. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty.

– Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải bao gồm các nội dung sau đây:

+ Thời gian và địa điểm họp

+ Chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định.

+ Tài liệu sử dụng tại cuộc họp

+ Phiếu biểu quyết của thành viên.

Nhiệm vụ liên quan đến nghị quyết của Hội đồng quản trị

–Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

– Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng QT vắng mặt

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số.

Công ty Luật Legalzone

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

Hệ thống: Thủ tục pháp luật

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone:https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký