Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Bài viết hôm nay công ty luật legalzone xin gửi tới quý bạn đọc bài viết về Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu và tham khảo.

Môi giới bất động sản
Môi giới bất động sản

Môi giới bất động sản là gì?

Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Môi giới bất động sản là một ngành dịch vu rất phổ biến hiện nay. Các cá nhân, tổ chức sẽ làm “trung gian” cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản”.

Nhân viên môi giới bất động sản là công việc không thể thiếu trong việc kinh doanh bất động sản. Bởi các chủ thể này chính là người trực tiếp làm nhiệm vụ kết nối giữa bên mua và bên bán, giúp các giao dịch mua bán diễn ra thành công.

Chứng chỉ hành nghề của môi giới bất động sản

Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản quy định nội dung sau đây:

– Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định về thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp.

– Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cần phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

– Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập (không phải thành lập doanh nghiệp) nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Ngày nay, trên thực tế hiện tại còn có khá nhiều công ty, cá nhân môi giới bất động sản nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề .

Chủ thể kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Môi giới bất động sản
Môi giới bất động sản

Xem thêm: Điều kiện kinh doanh bất động sản 2021

Chủ thể có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản bao gồm:

– Thứ nhất: cá nhân.

– Thứ hai: tổ chức.

Điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản bao gồm các nội dung sau:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định về thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

– Các cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập (không phải thành lập doanh nghiệp) nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

– Dịch vụ môi giới bất động sản vừa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện kinh doanh tại Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản, vừa có điều kiện về chứng chỉ hành nghề. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ này đều có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

– Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp cho cá nhân khi cá nhân có đủ có đủ các điều kiện:

+ Cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật dân sự.

+ Cá nhân có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

+ Cá nhân đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

Bất động sản
Bất động sản

Nội dung môi giới bất động sản:

Môi giới bất động sản bao gồm các nội dung sau đây:

– Các cá nhân, tổ chức làm dịch vụ mội giới bất động sản tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.

– Các cá nhân, tổ chức làm dịch vụ mội giới bất động sản đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Các cá nhân, tổ chức làm dịch vụ mội giới bất động sản cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Thứ nhất: Quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

– Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có quyền thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này.

– Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.

– Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có quyền hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

– Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có quyền thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.

– Một số các quyền khác trong hợp đồng đã ký trước đó.

Thứ hai: Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

– Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.

– Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có nghĩa vụ cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

– Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có nghĩa vụ hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

– Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Một số các nghĩa vụ khác trong hợp đồng trước đó.

Chứng chỉ
Chứng chỉ

Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động

– Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản:

Cá nhân muốn được ấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ngoài đáp ứng điều kiện về năng lực hành vi dân sự, còn phải dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản và đạt điểm thi theo quy định :

Bài thi đạt yêu cầu là bài thi có kết quả như sau:

+  Bài thi phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).

+  Bài thi phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).

– Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được tiến hành như sau:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đăng ký và tham gia kỳ thi sát hạch do Sở Xây dụng tổ chức.

+ Sau khi có kết quả thi sát hạch, Chủ tịch hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở xây dụng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi.

+ Trên cơ sở báo cáo của chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

+ Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của cá nhân đó về Sở xây dựng để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.

Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký