Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Quỹ đầu tư bất động sản là gì? Quy định về danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản

Quỹ đầu tư bất động sản là gì? Quy định về danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản

dihj-gia

Bài viết hôm nay Công ty Luật Legalzone xin gửi tới quý bạn đọc thông tin về Quỹ đầu tư bất động sản, Quy định về danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản.

Bản chất Quỹ đầu tư bất động sản

Quỹ đầu tư bất động sản là gì?

  • Quỹ đầu tư BĐS là: quỹ đầu tư chứng khoán đầu tư chủ yếu vào BĐS & chứng khoán của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh BĐS có doanh thu từ việc sở hữu và kinh doanh BĐS; tối thiểu là 65% tổng doanh thu tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất.
  • Luật chứng khoán 2019

Quy định chung về quỹ đầu tư bất động sản

Điều 50 Thông tư 98/2020/TT-BTC

Quỹ đầu tư BĐS không được thực hiện các hoạt động xây dựng; triển khai và phát triển dự án BĐS. Phát triển dự án BĐS bao gồm 1 hoặc 1 số các hoạt động sau:

+ Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu thực hiện các dự án bất động sản

+ Đề xuất dự án với CQNN có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng để kinh doanh;

+ Triển khai thực hiện dự án đầu tư xd các công trình hạ tầng kỹ thuật; xd nhà ở theo quy hoạch chi tiết xd tỷ lệ 1/500 của dự án đã được phê duyệt; bao gồm các công việc như thiết kế chi tiết; đấu thầu và chọn thầu xây dựng; tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động xây dựng… Theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

>>> Xem thêm: Quy định về đấu giá bất động sản ? Cuộc bán đấu giá thực hiện như thế nào ?

Danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản

– Điều kiện của danh mục đầu tư của quỹ BĐS:

+ Phải phù hợp với mục tiêu; chính sách đầu tư đã quy định tại Điều lệ quỹ và công bố tại Bản cáo bạch.

+ C.ty quản lý quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư bằng tiền tệ tại các ngân hàng thương mại; công cụ chuyển nhượng theo QĐPL của các tổ chức tín dụng đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt.

+ Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); chấp thuận đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bảo đảm các nguyên tắc.

Quỹ thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo QĐPL về đầu tư.

– Danh mục đầu tư của quỹ BĐS gồm bao gồm các loại tài sản (Khoản 2 Điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC ):

+ Tiền gửi các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng;

+ Công cụ tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

+ Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;

+ Cổ phiếu niêm yết cổ phiếu ĐK giao dịch;

+ Trái phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khoán chứng chỉ quỹ đại chúng;

+ Trái phiếu chưa niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; cổ phiếu của công ty cổ phần, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ;

+ Bất động sản đáp ứng quy định tại khoản 4 điều này.

Phân phối lợi nhuận của quỹ đầu tư bất động sản

– Phải sử dụng tối thiểu 90% lợi nhuận trong năm để chi trả lợi tức cho nhà đầu tư.

– Hình thức chia lợi tức bằng tiền hoặc chứng chỉ quỹ.

– Tối thiểu 15 ngày trước khi phân phối lợi tức, c.ty quản lý quỹ phải thông báo đến NĐT.

  • Nguyên tắc chi trả lợi tức:

+Lấy từ nguồn lợi nhuận trong kỳ/lợi nhuận lũy kế sau khi quỹ đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế; tài chính theo QĐPL.

+ Mức chi trả phải phù hợp với chính sách phân phối lợi nhuận của quỹ;

+ Sau khi chi trả, quỹ vẫn phải đảm bảo có nguồn vốn để thanh toán đủ các khoản nợ; NVTS khác đến hạn và giá trị tài sản ròng quỹ; sau khi chi trả lợi tức phải không thấp hơn 50 tỷ đồng.

+ Hình thức phân phối bằng chứng chỉ quỹ; quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

>>> Có thể bạn quan tâm: Pháp luật về rửa tiền thông qua thị trường Bất động sản

Hợp nhất, sáp nhập quỹ

Thông tư 98/2020/TT-BTC quy định:

Tối thiểu 30 ngày trước ngày họp Đại hội nhà đầu tư, c.ty quản lý quỹ phải cung cấp cho nhà đầu tư các tài liệu liên quan tới việc hợp nhất, sáp nhập gồm:

+ Phương án hợp nhất, sáp nhập;

+ Dự thảo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập;

+ Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán; các báo cáo tài chính quý của tất cả các quỹ bị hợp nhất;bị sáp nhập tới quý gần nhất;

+ Dự thảo Điều lệ quỹ; Bản cáo bạch (nếu có); Bản cáo bạch tóm tắt (nếu có) của quỹ hợp nhất, quỹ nhận sáp nhập.

Quy trình:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định hợp nhất; sáp nhập; c.ty quản lý quỹ phải thông báo về quyết định hợp nhất, sáp nhập quỹ cho các chủ nợ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; chủ nợ có quyền yêu cầu quỹ thanh toán các khoản phải trả; Quá thời hạn, công ty quản lý quỹ không nhận được yêu cầu từ các chủ nợ; nghĩa vụ thanh toán sẽ do quỹ hợp nhất, nhận sáp nhập thực hiện.

Trường hợp các quỹ bị hợp nhất; bị sáp nhập được quản lý bởi cùng một công ty quản lý quỹ; mọi chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý; chi phí hành chính và các dịch vụ khác liên quan tới việc hợp nhất; sáp nhập quỹ không được hạch toán vào chi phí của quỹ; trừ trường hợp Đại hội nhà đầu tư có quyết định khác..

Ngày hợp nhất; ngày sáp nhập là ngày các Đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định hợp nhất, sáp nhập. Kể từ ngày UBCKNN ra Quyết định hợp nhất, sáp nhập, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có) có trách nhiệm:

Giải thể quỹ đầu tư bất động sản

Trình tư thực hiện thủ tục giải thể đầu tư BĐS:

Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đại hội nhà đầu tư thông qua việc giải thể quỹ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc ngân hàng lưu ký; ngân hàng giám sát (nếu có) và ban đại diện quỹ (trong trường hợp không có công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) gửi hồ sơ đề nghị giải thể đến Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ.

Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Ủy ban chứng khoán nhà nước thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. TH nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ UBCKNN ra văn bản chấp thuận việc giải thể quỹ; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hoàn tất việc giải thể quỹ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có) gửi hồ sơ báo cáo kết quả giải thể quỹ đến UBCKNN .

Bước 6: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết quả giải thể quỹ đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ.

Kể từ ngày giải thể quỹ, công ty quản lý quỹ; ngân hàng lưu ký; ngân hàng giám sát (nếu có) không được:

+ Thực hiện các hoạt động đầu tư, giao dịch mua các tài sản cho quỹ.

+ Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của quỹ.

+ Tặng, cho tài sản của quỹ cho tổ chức, cá nhân khác.

+ Thanh toán HĐ; giá trị phần NV của quỹ lớn hơn giá trị phần NV của bên kia; hoặc thanh toán nợ cho các chủ nợ đồng thời là bên nợ quỹ mà không thực hiện bù trừ.

+ Thực hiện các giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của quỹ.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

https://thutucphapluat.com/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký