Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Trình tự thủ tục làm giấy phép bán lẻ đối với nhà đầu tư nước ngoài

Trình tự thủ tục làm giấy phép bán lẻ đối với nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam có một thị trường bán lẻ hấp dẫn, giàu tiềm năng, thu hút không chỉ các nhà đầu tư trong nước mà còn rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Đã có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc,… mong muốn được kinh doanh buôn bán lẻ vào thị trường Việt Nam tiềm năng. Tuy nhiên, khi muốn thực hiện hoạt động bán lẻ tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng điểu kiện nhất định. Legalzone xin cung cấp tới bạn đọc bài viết nghiên cứu về “Trình tự thủ tục làm giấy phép bán lẻ với nhà đầu tư nước ngoài” như sau:

Xem thêm : Các loại giấy phép kinh doanh

Căn cứ pháp lý

Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được phép lập cơ sở bán lẻ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

– Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

– Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

– Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

– Trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

Đáp ứng các điều kiện như đối với điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.

– Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

+ Đáp ứng các điều kiện như đối với điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất;

+ Đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Hồ sơ đề nghị được quy định tại Điều 27 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

– Bản giải trình có nội dung:

+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện về địa điểm lập cơ sở bán lẻ; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

+ Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

+ Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.

– Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

– Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giy phép kinh doanh.

– Bản giải trình các tiêu chí ENT trong trường hợp phải thực hiện ENT.

Trình tự, thủ tục làm giấy phép bán lẻ đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đối với các trường hợp phải thực hiện ENT hoặc không phải thực hiện ENT thì thì tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối có sự khác nhau nhất định. Cụ thể:

Đối với trường hợp không phải thực hiện ENT

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1:Chuẩn bị hồ sơ

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy định trên.

Hồ sơ 02 bộ, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Sở Công thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ.

Bước 2: Bổ sung hồ sơ hợp lệ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

Bước 3: Đề nghị chấp thuận hoặc không chấp thuận, xin ý kiến

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này:

– Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

– Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản ly ý kiến Bộ Công Thương theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định này (Mu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

Bước 4: Nhận kết quả xin ý kiến Bộ Công Thương

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương căn cứ vào nội dung tương ứng quy định tại Điều 25 Nghị định này để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do (Mu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

Bước 5: Chấp thuận

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp phải thực hiện ENT

ENT là cơ sở để các cơ quan quản lý kiểm tra, xem xét nhu cầu và khả năng của thị trường trong nước trước khi quyết định cấp phép hay không cho doanh nghiệp nước ngoài. Nếu thị trường cần thêm một điểm bán thì họ sẽ cấp phép. Còn nếu Doanh nghiệp trong nước có khả năng cung cấp dịch vụ tương tự thì họ có thể từ chối cấp phép cho doanh nghiệp FDI

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định trên.

Hồ sơ 02 bộ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Sở Công thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ.

Bước 2: Bổ sung hồ sơ hợp lệ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

Bước 3: Đề nghị chấp thuận hoặc không chấp thuận, xin ý kiến

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này:

– Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

– Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép đề xuất thành lập Hội đồng ENT theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 24 Nghị định này.

Bước 4: Thành lập Hội đồng ENT

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thành lập Hội đồng ENT, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng ENT.

Bước 5: Kết luận đề xuất

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng ENT đánh giá các tiêu chí ENT quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định này để Chủ tịch Hội đồng ENT có văn bản kết luận đề xuất.

Bước 6: Cấp phép hoặc không cấp phép

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận đề xuất của Chủ tịch Hội đồng ENT:

– Trường hp văn bản kết luận đề xuất không cấp phép, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

– Trường hợp văn bản kết luận đề xuất cấp phép, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định này (Mu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

Bước 7: Văn bản của Bộ Công Thương

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương căn cứ vào nội dung tương ứng quy định tại Điều 25 Nghị định này để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do (Mu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

Bước 8: Nhận chấp thuận

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về Trình tự thủ tục làm giấy phép bán lẻ đối với nhà đầu tư nước ngoài gửi đến bạn đọc. Hãy liên hệ ngay với Legalzone để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ 

STT

NỘI DUNG

GÓI DỊCH VỤ

Basic

Toàn diện

VIP

 

THÀNH LẬP/THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP 100% VỐN VIỆT NAM

1

Phí dịch vụ doanh nghiệp

2.500.000

 Liên hệ

Liên hệ

Soạn thảo, thực hiện thủ tục

Tư vấn : ngành nghề, vốn…

Tra cứu tên sơ bộ tại cục SHTT

Phí N.Nước, Khắc dấu (nếu có )

Thủ tục thuế ban đầu/thay đổi: Thông báo TK ngân hàng, nộp thuế môn bài, phát hành hóa đơn, chữ ký số/chốt thuế….

O

Chọn 1 trong 3 mục

Soạn thảo 10 văn bản nội bộ (Ngoài thủ tục thành lập/ thành đổi ĐKKD): QĐ bổ nhiệm, hợp đồng lao động, quy chế lương thưởng, biên bản họp bầu các chức danh  quản  lý, giấy chứng nhận vốn góp/CP,…

O

Soạn các văn  bản chuẩn bị cho dự họp: Lên danh sách CD/TV có quyền dự hpj; Thư mời dự họp; Giấy xác nhận/Ủy quyền dự họp; Lên Chương trình họp dự kiến, Nguyên tắc phát biểu, phiếu biểu quyết lấy ý kiến,…

O

2

Chuyển đổi/chuyển nhượng cổ phần + 1.000.000đ so với báo giá thông thường

3

Tạm ngừng

Liên hệ

O

O

4

Giải thể: thủ tục hải quan. Thuế, sở KHĐT, trả/hủy dấu,…

O

Liên hệ

O

5

Soạn thảo điều lệ/Thỏa thuận góp vốn, các văn bản khác… theo yêu cầu doanh nghiệp báo giá 3.500.000đ/văn bản, không thuộc phạm vi của các dịch vụ kể trên.

THÀNH LẬP/THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP VỐN NƯỚC NGOÀI

 

Basic

Toàn diện

VIP

6

Xin cấp GCN đầu tư

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

7

Thủ tục tại Sở KHĐT

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Hồ sơ chuẩn bị tài liệu

 

8

Thủ tục tại Thuế (nếu có)

 –

Liên hệ

CHI NHÁNH/VPĐD/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

 

Basic

Toàn diện

VIP

9

Thành lập/thay đổi

Liên hệ

 

 

Tư vấn, đăng ký kinh doanh

Khắc dấu tròn/Chức danh

 

Mẫu HDLD/Chính sách hợp tác của công ty với người đứng đầu CN/VPĐD/DDKD

 

10

Chấm dứt địa điểm kinh doanh

Liên hệ

 

 

11

Chấm dứt Văn phòng đại diện/-Chi nhánh

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

12

Trọn gói thủ tục tại Sở KHĐT

13

Hủy con dấu

14

Chốt thuế, xác nhận Hải quan

15

Tư vấn chính sách lao động/phương án chấm dứt hoạt động tranh chấp (nếu có)

 

 

Lưu ý:

  • Phí trên chưa bao gồm tiền mua chữ ký/hóa đơn/tiền thuế,… nghĩa vụ tài chính của Quý khác hàng với bên thứ ba (nếu có);
  • Thời gian: 06-08 ngày làm việc;
  • Công việc phát sinh công tác ngoài nội thành Hà Nội vui lòng thanh toán thêm chi phí đi lại.

Xem thêm : Dịch vụ xin các loại các giấy phép con

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Website: https://lsu.vn/

https://thutucphapluat.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký