Tìm kiếm luật sư Việt Nam

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

z3974675277988_d7e20e804b7aed1a7c4a95c587a15fd0
Sáng chế đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, sản xuất. Sáng chế có thể ứng dụng trong hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,… để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc. Tuy nhiên sáng chế hiện nay rất dễ bị “bắt chước”, “đạo nhái” ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu công nghiệp. Công ty Luật TNHH Legalzone đã có bài chia sẻ về việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, dưới đây Công ty Luật TNHH Legalzone sẽ có những chia sẻ cụ thể về các vấn đề liên quan đến thời hạn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế.

Quyền sở hữu công nghiệp là gì?

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2022, 2022:
  • Quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
  • Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  • Chủ sở hữu quyền công nghiệp chỉ được thực hiện quyền của mình trong thời gian và phạm vi được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
Việc thực hiện quyền không được xâm phạm đến lợi ích của các tổ chức cá nhân khác đồng thời cũng không được vi phạm những quy khác của pháp luật có liên quan.
Sáng chế là gì?

Sáng chế là gì?

Trước hết, sáng chế là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2022. Khoản 12 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2022 quy định khái niệm sáng chế như sau: “Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên”.

Điều kiện đối với sáng chế được bảo hộ

Điều kiện chung
+ Có tính mới
+ Có trình độ sáng tạo
+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.
– Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Có tính mới;
+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế

Sáng chế là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, và quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế chỉ được xác lập khi người sáng tạo ra sáng chế tiến hành đăng ký cấp văn bằng bảo hộ sáng chế. Sáng chế được bảo hộ dưới hai dạng: Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022  quy định hiệu lực của văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó quy định hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với sáng chế cụ thể như sau:

– Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư và Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định chấp nhận bảo hộ đối với nhãn hiệu trong đăng ký quốc tế đó hoặc kể từ ngày tiếp theo ngày kết thúc thời hạn mười hai tháng tính từ ngày Văn phòng quốc tế ra thông báo đăng ký quốc tế nhãn hiệu đó chỉ định Việt Nam, tính theo thời điểm nào sớm hơn. Thời hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế nhãn hiệu được tính theo quy định của Nghị định thư và Thỏa ước Madrid.

–  Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp có chỉ định Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định chấp nhận bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp trong đăng ký quốc tế đó hoặc kể từ ngày tiếp theo ngày kết thúc thời hạn sáu tháng tính từ ngày Văn phòng quốc tế công bố đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp đó, tính theo thời điểm nào sớm hơn. Thời hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp được tính theo quy định của Thỏa ước La Hay.

 Duy trì Bằng độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực 20 mươi năm kể từ ngày nộp đơn, khi hết thời hạn này bạn không còn được độc quyền sử dụng sáng chế nữa. Như vậy, để được tiếp tục bảo hộ độc quyền sáng chế, khi hết thời hạn bảo hộ là 20 năm đối với sáng chế, bạn cần tiến hành thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ như sau:
1.1  Thời hạn thực hiện thủ tục:
Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ sáng chế thực hiện duy trì Bằng độc quyền sáng chế trong vòng sáu tháng tính đến ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. Thủ tục duy trì hiệu lực có thể được thực hiện muộn hơn thời hạn trên, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí duy trì hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.
Quy trình thực hiện tại Legalzone
1.2 Thủ tục duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế:
Bước 1. Nộp hồ sơ
Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:
+ Tờ khai theo Mẫu 02-GH/DTVB tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.
+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp yêu cầu nộp thông qua đại diện).
+ Bản sao nộp phí, lệ phí theo quy định: phí thẩm định yêu cầu duy trì hiệu lực, lệ phí duy trì hiệu lực và phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ
+ Tài liệu khác (nếu cần).
Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thì mang nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Bước 2. Xử lý hồ sơ
Cục Sở hữu trí tuệ xem xét yêu cầu duy trì hiệu lực trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu và các khoản phí, lệ phí của người yêu cầu.
– Trường hợp hồ sơ hợp lệ
Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế, ra thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
– Trường hợp có thiếu sót hoặc không hợp lệ
Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.
Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.
1.3 Phí, lệ phí duy trì văn bằng bảo hộ:
+ Lệ phí duy trì hiệu lực: 100.000 đồng/điểm
+ Lệ phí duy trì hiệu lực muộn: 10% lệ phí duy trì/mỗi tháng nộp muộn
+ Phí thẩm định yêu cầu duy trì: 160.000 đồng/VBBH
+ Phí sử dụng VBBH (theo năm):
Năm 1 -2: 300.000 đồng/năm/điểm
Năm 3-4: 500.000 đồng/năm/điểm
Năm 5-6: 800.000 đồng/năm/điểm
Năm 7-8: 1.200.000 đồng/năm/điểm
Năm 9-10: 1.800.000 đồng/năm/điểm
Năm 11-13: 2.500.000 đồng/năm/điểm
Năm 14-16: 3.300.000 đồng/năm/điểm
Năm 17-20: 4.200.000 đồng/năm/điểm
+ Phí công bố Thông báo ghi nhận duy trì: 120.000 đồng/đơn
+ Phí đăng bạ thông tin duy trì hiệu lực: 120.000 đồng/VBBH
Liên hệ với chúng tôi
Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ tại Legalzone

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại công ty Luật TNHH Legalzone

Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ chúng tôi tự tin là đơn vị cung cấp các dịch vụ một cách hiệu quả, khác biệt:
  •  Các luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ tiếp nhận thông tin và trao đổi, tư vấn và giám sát chặt chẽ sát sao tiến độ công việc, hồ sơ của quý khách hàng
  •  Các hồ sơ, vụ việc sẽ được chuyên viên đánh giá, tra cứu, thực hiện đúng thực tế
  •  Mọi chi phí, kế hoạch triển khai được thông báo, thỏa thuận một cách minh bạch, rõ ràng, không phát sinh thêm chi phí
  •  Công ty Luật TNHH Legalzone luôn bám sát tiến độ công việc và cập nhật với quý khách hàng tận tâm, thường xuyên, kịp thời.
  •  Chúng tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu mong muốn của quý khách hàng, đưa ra những kế hoạch, phương án tối ưu và hài lòng nhất đến cho quý khách hàng.
  •  Phí dịch vụ hợp lý nhất, khách hàng sẽ được trải nghiệm và sử dụng dịch vụ tốt nhất
Trên đây là những chia sẻ về thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Quý khách hàng có thắc mắc, nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn. Công ty luật TNHH Legalzone tự tin sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy khi quý khách hàng lựa chọn dịch vụ tư vấn của chúng tôi.
Để được tư vấn chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ
Hotline tư vấn:  0989.919.161
==>>Xem thêm:

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký