Tin Tức

Yêu cầu đánh giá thực tiễn thi hành chương XX Bộ luật Dân sự 2015
Công văn 48/TANDTC-PC ngày 03/4/2020

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, TANDTC đang nghiên cứu xây dựng Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Để việc ban hành Nghị quyết đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, TANDTC yêu cầu các TAND cấp cao, các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành đánh giá thực tiễn thi hành chương XX Bộ luật Dân sự 2015 và việc áp dụng Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006. 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, nội dung chủ yếu cần bám sát các vấn đề sau đây: 

– Thống kê, đánh giá số liệu các vụ án dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo mẫu thống kê của TANDTC từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2019 (từng năm) và đầu năm 2020 (đến ngày 31/3/2020).

– Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành chương XX Bộ luật Dân sự 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (từ Điều 584 đến Điều 608); các quy định pháp luật liên quan. 

– Đánh giá vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006. 

– Đề xuất, kiến nghị những nội dung cần hướng dẫn và nội dung khác liên quan (nếu có).

Công văn 48/TANDTC-PC được TANDTC ban hành ngày 03/4/2020.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/1506/muon-biet-luong-lanh-dao-nganh-dien

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button