Tin Tức

Xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XI

Rate this post

Những nội dung thảo luận và quyết định tại hội nghị Trung ương 12 – bế mạc sáng nay (28/3) – là một bước hoàn thiện các dự thảo văn kiện sẽ công bố lấy ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội và ý kiến rộng rãi của nhân dân, trước khi trình Đại hội XI của Đảng.

Trong 6 ngày diễn ra hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã xem xét toàn văn dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) – Ảnh: Chinhphu.vn.

Trong một tuần diễn ra hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã xem xét toàn văn dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

“Bối cảnh quốc tế và thực tiễn cách mạng nước ta đòi hỏi Đảng ta phải giữ vững định hướng, đồng thời bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 1991 cho phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói trong bài phát biểu bế mạc hội nghị. “Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng xong về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở làm cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. Từ nay đến khoảng giữa thế kỷ 21, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ban chấp hành Trung ương cũng đã xem xét toàn diện dự thảo chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2011 – 2020. Theo Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, một trong những quan điểm phát triển chiến lược 10 năm 2011 – 2020 là phát triển nhanh gắn liền với bền vững, đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị.

Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chính trị – xã hội ổn định, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận, cơ bản tán thành dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng, đồng thời đóng góp một số ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Dự thảo báo cáo chính trị đã xác định mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2011-2015. Đó là: tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Xem Thêm  Khả năng “cải lão hoàn đồng”

Trên cơ sở tính toán bước đầu, dự thảo báo cáo chính trị nêu một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2011 – 2015, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 7 – 8% năm; GDP bình quân đầu người năm 2015 là 2.100 USD, gấp 1,7 lần năm 2010.

Trên cơ sở đề cập toàn diện đến các lĩnh vực, Ban chấp hành Trung ương thống nhất nêu trong dự thảo báo cáo 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XI là: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là giao thông; đổi mới quan hệ phân phối, chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc (suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, trật tự kỷ cương); đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tổng kết thi hành điều lệ Đảng khóa X, đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng; báo cáo về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Về phương hướng công tác nhân sự, Tổng bí thư nhấn mạnh: “Việc xây dựng Ban chấp hành Trung ương khoá XI đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới là vấn đề đặc biệt quan trọng và là vấn đề then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng”.

Theo đó, công tác nhân sự Đại hội XI của Đảng phải làm sao đạt mục tiêu chung là “lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, luôn luôn kiên định mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng ta, nhân dân ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

“Đó là những đồng chí có phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu trong lối sống, liêm khiết, trong sạch, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có năng lực trí tuệ và tổ chức thực tiễn, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có năng lực tham gia vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; có đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đoàn kết và có khả năng quy tụ sự đoàn kết, có uy tín cao trong Đảng và trong nhân dân”, Tổng bí thư nói.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn