LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Vì sao phải có Nghị định quy định về tăng lương cơ sở áp dụng từ 01/7/2023?

Rate this post

Vì sao phải có Nghị định quy định về tăng lương cơ sở áp dụng từ 01/7/2023?

Vì sao phải có Nghị định quy định về tăng lương cơ sở áp dụng từ 01/7/2023? (Hình từ Internet)

Bộ Nội vụ đã có Tờ trình 1695/TTr-BNV ngày 17/4/2023 về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Tờ trình 1695/TTr-BNV ngày 17/4/2023

Vì sao phải có Nghị định quy định về tăng lương cơ sở áp dụng từ 01/7/2023?

Theo đó tại Tờ trình 1695/TTr-BNV, Bộ Nội vụ đã đưa ra các căn cứ cho thấy sự cần thiết của việc ban hành Nghị định quy định về tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

(1) Căn cứ chính trị

Tại điểm 2.9 khoản 2 Mục II Kết luận 42-KL/TW ngày 20/10/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về kinh tế – xã hội năm 2022 – 2023 đã chỉ đạo: “Đồng ý điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo đề nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ”.

(2) Căn cứ pháp lý

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 quy định: “Từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng”.

(3) Căn cứ thực tiễn

Thực hiện Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%) từ ngày 01/7/2019.

Từ năm 2020 đến nay, do tác động bất lợi của nhiều yếu tố trong nước và quốc tế, đặc biệt là tác động của dịch bệnh Covid- 19 nên chưa có điều kiện để tiếp tục điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP nêu trên và thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Theo đó mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng được giữ nguyên từ ngày 01/7/ 2019 đến nay; nếu so với mức lương tối thiểu vùng của người lao động khu vực doanh nghiệp thì mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (áp dụng đối với đối tượng hưởng lương ngân sách) mới đạt 37,89% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2022 (3.932.500 đồng/tháng), dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Từ những căn cứ trên, việc xây dựng Nghị định quy định về tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng thêm 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành) là cần thiết nhằm góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Dự thảo Nghị định quy định về tăng lương cơ sở mới nhất có những nội dung gì?

Mới đây, Bộ Nội vụ đã  trình dự thảo Nghị định quy định mới lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang mới nhất (lần 2).
Dự thảo Nghị định quy định mới lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang mới nhất (lần 2)

Dự thảo Nghị định mới nhất này gồm 6 Điều, cụ thể như sau:

– Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh) và Điều 2 (Đối tượng áp dụng): Cơ bản giữ như Nghị định 38/2019/NĐ-CP, trong đó có cập nhật quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (năm 2019) và Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

– Từ Điều 3 đến Điều 6: Nội dung dự thảo bảo đảm phù hợp Nghị quyết 69/2022/QH15, cụ thể như sau:

+ Điều 3 quy định về mức lương cơ sở điều chỉnh từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023 (tăng thêm 20,8%)

+ Điều 4 quy định về kinh phí thực hiện đối với bộ, cơ quan ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Điều 5 quy định về hiệu lực thi hành: Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 và thay thế Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

+ Điều 6 quy định về trách nhiệm hường dẫn và thi hành.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Sử dụng NLĐ cao tuổi làm việc: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn