LĨNH VỰC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Trình tự lập, thẩm định, ban hành kế hoạch kiểm toán năm

Rate this post

Trình tự lập, thẩm định, ban hành kế hoạch kiểm toán năm

Trình tự lập, thẩm định, ban hành kế hoạch kiểm toán năm (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 09/02/2023, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 02/2023/QĐ-KTNN về Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn.

1. Trình tự lập, thẩm định, ban hành kế hoạch kiểm toán năm

Trình tự lập, thẩm định, ban hành kế hoạch kiểm toán năm bao gồm 03 bước sau:

Bước 1: Định hướng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán năm.

– Trước ngày 15 tháng 6 hàng năm, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán năm sau theo những nội dung chủ yếu sau:

+ Đánh giá tình hình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán năm hiện tại;

+ Phân tích đặc điểm, tình hình kinh tế – xã hội, tài chính ngân sách và các chủ trương, chính sách quản lý, điều hành kinh tế – xã hội nổi bật trong năm kế hoạch;

+ Xác định mục tiêu kiểm toán tổng quát; định hướng xây dựng kế hoạch năm kế hoạch;

+ Định hướng về phương án tổ chức kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các giải pháp tổ chức thực hiện.

– Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm được thực hiện thông qua việc xem xét, phân tích các thông tin, văn bản sau:

+ Các thông tin, văn bản được quy định tại Điều 4 Quy định này.

+ Các yêu cầu kiểm toán của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

+ Thông tin từ các cơ quan truyền thông, dư luận xã hội, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

Xem Thêm  Thời hạn nộp và công khai báo cáo tài chính hợp nhất

+ Thông tin về kết quả kiểm toán qua các năm; ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước và ý kiến của tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán nhà nước liên quan đến công tác kế hoạch kiểm toán năm.

Bước 2: Tổ chức xây dựng, thẩm định, lấy ý kiến tham gia và hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán năm.

– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước tổ chức xây dựng dự kiến kế hoạch kiểm toán năm.

– Vụ Tổng hợp tổ chức thẩm định, tổng hợp, lập, gửi lấy ý kiến và hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

Bước 3: Ban hành kế hoạch kiểm toán năm

– Kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước được Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm trước.

– Kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành được công khai theo quy định.

(Điều 6 đến Điều 10 Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 02/2023/QĐ-KTNN)

2. Căn cứ lập kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn

– Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Phòng, chống tham nhũng và các luật khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước.

– Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước; kế hoạch thực hiện chiến lược từng giai đoạn của Kiểm toán nhà nước; kế hoạch kiểm toán trung hạn (đối với kế hoạch kiểm toán năm).

– Các văn bản quản lý, điều hành kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách hàng năm, trung hạn, dài hạn của Trung ương và địa phương; thực tiễn quản lý, điều hành kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách trong năm và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

– Yêu cầu thực tiễn và năng lực thực tế của Kiểm toán nhà nước.

– Các kế hoạch công tác của Kiểm toán nhà nước.

– Các văn bản yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ý kiến tham gia của các đại biểu Quốc hội và của các cơ quan chức năng có liên quan.

(Điều 4 Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 02/2023/QĐ-KTNN)

Quyết định 02/2023/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 26/3/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn