LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

‘Tracking system for fire management and prevention activities’ can be rewritten in Vietnamese as ‘Hệ thống theo dõi hoạt động quản lý và phòng cháy chữa cháy’.

Rate this post

Nội dung chính

The content discusses the management and monitoring of fire prevention and fighting activities. According to Article 4 of Circular 149/2020/TT-BCA, the management and monitoring file for fire prevention and fighting activities should include documents such as regulations, directives, and instructions related to fire prevention and fighting; approval documents for design and fire prevention for buildings; fire fighting plans and reports; safety inspection reports; and fire incident reports. The regulation also states that those in charge of the facility are responsible for updating and supplementing the management and monitoring file. Additionally, Article 8 of the same circular specifies the requirements for safety inspections regarding fire prevention and fighting, including inspecting conditions and implementing fire safety responsibilities. The inspection results must cover various aspects, such as the areas inspected, any violations found, proposed solutions, and the outcomes of self-inspection and compliance with requirements. The results must be reported to the relevant authorities.

Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy (Hình từ internet) Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:
1. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy
Theo Điều 4 Thông tư 149/2020/TT-BCA quy định về hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy như sau:
(1) Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP do người đứng đầu cơ sở lập, lưu giữ, gồm:
(i) Nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy; quyết định phân công chức trách, nhiệm vụ trong thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ sở (nếu có); (ii) Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có); văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP; (iii) Bản sao bản vẽ tổng mặt bằng thể hiện giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, bố trí công năng của các hạng mục, dây chuyền công nghệ trong cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); (iv) Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành (nếu có); (v) Quyết định cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc bản sao chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp; (vi) Phương án chữa cháy của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy; (vii) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP; tài liệu ghi nhận kết quả tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở; báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy

Xem Thêm  Hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí

Câu hỏi thường gặp

1. Quản lý và theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy là gì?
Câu trả lời: Quản lý và theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy là quá trình thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp nhằm ngăn ngừa, kiểm soát và xử lý kịp thời sự cố cháy nổ.

2. Những công cụ và phương pháp nào được sử dụng trong quản lý và theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy?
Câu trả lời: Quản lý và theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy sử dụng nhiều công cụ và phương pháp như xây dựng hồ sơ quản lý phòng cháy chữa cháy, lập kế hoạch phòng cháy chữa cháy, tổ chức huấn luyện cháy nổ, kiểm tra định kỳ thiết bị chữa cháy, cung cấp thông tin liên tục về an toàn cháy nổ…

Back to top button
Luật sư tư vấn