LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tình hình công trình ưu tiên hàng đầu công nhân cho ngày pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2023 là gì?

Rate this post

Nội dung chính

Ngày Pháp luật Việt Nam diễn ra vào ngày 09/11 hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức sử dụng pháp luật. Ngày này, các tổ chức và cơ quan trung ương và địa phương được khuyến nghị lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ của mình nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật bao gồm việc phổ biến chính sách, pháp luật, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật và tăng cường truyền thông chính sách.

Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2023 là gì? (Hình từ Internet) Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau: Theo Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012, ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, góp phần thực hiện tuyên truyền khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”.

Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2023 là gì? Ngày 11/5/2023, Bộ Tư pháp đã có Công văn 1855/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

Cụ thể, các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình. Có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu sau:
– Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
– Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
– Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật.
– Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
– Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
– Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
– Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
– Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh.
– Tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.
– Thực hiện tốt công tác truyền thông, phản ứng chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh.

Xem Thêm  Điều kiện tham gia xét duyệt Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

Các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2023 Theo Công văn 1855/BTP-PBGDPL, các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2023 bao gồm:
– Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc ph

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao Ngày Pháp luật Việt Nam lại được tổ chức vào ngày 09/11 năm 2023?
Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức vào ngày 09/11 năm 2023 để kỷ niệm việc Hội đồng Giám sát phê chuẩn Hiến pháp 2013 đã thông qua ngày 28/11/2013 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

2. Tại sao cần tổ chức một ngày tuyên truyền về Pháp luật Việt Nam?
Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của người dân, đồng thời tôn vinh vai trò quan trọng của Pháp luật trong xây dựng, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Qua đó, tuyên truyền về Pháp luật giúp mọi người hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tuân thủ và hưởng ứng các quy định pháp luật của đất nước.

Back to top button
Luật sư tư vấn