LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Tiêu chuẩn với giáo viên, nhân viên nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ

Rate this post

Tiêu chuẩn với giáo viên, nhân viên nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ

Tiêu chuẩn với giáo viên, nhân viên nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ

Theo Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT thì cơ cấu tổ chức của nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ bao gồm:

– Chủ cơ sở; 

– Quản lý chuyên môn;

– Giáo viên, nhân viên (nếu có);

– Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

2. Quy định về chủ cơ sở nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ 

Chủ cơ sở nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ theo Điều 11 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT như sau:

* Chủ cơ sở là cá nhân hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức đứng tên xin phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

* Tiêu chuẩn:

– Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Phẩm chất, đạo đức tốt;

– Dưới 65 tuổi;

– Sức khỏe tốt;

– Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

** Nhiệm vụ

– Chỉ đạo, điều hành hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

– Đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em, giáo viên và nhân viên;

– Chỉ đạo, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực;

– Đầu tư và quản lý cơ sở vật chất thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, tài liệu phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em theo quy định;

– Bảo đảm các chế độ, chính sách cho giáo viên, nhân viên theo quy định;

– Thực hiện công khai theo quy định.

** Quyền hạn:

– Được ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên theo quy định;

– Được đồng thời làm quản lý chuyên môn, giáo viên, nhân viên nếu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

– Được phép thỏa thuận mức học phí với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em;

– Được tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý;

– Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

3. Quy định về quản lý chuyên môn nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ

Quản lý chuyên môn nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ theo Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT như sau:

* Quản lý chuyên môn do chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Quản lý chuyên môn có thể được thực hiện kiêm nhiệm bởi chủ cơ sở, giáo viên hoặc nhân viên nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định.

* Tiêu chuẩn:

– Phẩm chất đạo đức tốt;

– Có sức khỏe tốt;

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

Quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non, bao gồm:

– Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non độc lập theo Chương trình giáo dục mầm non;

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của giáo viên, nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập;

– Đề xuất phân công giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

– Xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt chuyên môn; tổ chức hướng dẫn chuyên môn và nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên;

– Tham gia đánh giá, xếp loại, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên theo quy định;

– Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động chuyên môn, hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non;

– Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý chuyên môn;

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được thỏa thuận trong Hợp đồng Lao động với chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

4. Tiêu chuẩn với giáo viên, nhân viên nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ

Theo khoản 1 Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn với giáo viên, nhân viên nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ như sau:

– Giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non độc lập phải có đủ các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; trình độ đào tạo, bồi dưỡng; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và sức khỏe theo quy định.

Xem Thêm  Thủ tục đăng ký xét tuyển cao đẳng, đại học sư phạm mầm non

– Giáo viên phải được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật (nếu tiếp nhận trẻ khuyết tật).

5. Nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ

Nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ theo khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT như sau:

* Nhiệm vụ:

** Nhiệm vụ của giáo viên:

– Bảo vệ an toàn về thể chất và tinh thần của trẻ em trong thời gian trẻ em ở cơ sở giáo dục mầm non độc lập;

– Thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non;

– Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện quy tắc ứng xử của giáo viên, các quy định đạo đức nhà giáo theo quy định;

– Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em; chủ động phối hợp với gia đình của trẻ em để thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

– Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

– Thực hiện quy định của cơ sở giáo dục mầm non độc lập và các quy định khác của pháp luật.

** Nhiệm vụ của nhân viên:

– Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và sự phân công của chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập;

– Bảo đảm an toàn cho trẻ em trong ăn, uống và sinh hoạt tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập; tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm không để xảy ra ngộ độc đối với trẻ em;

– Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của bản thân và cơ sở giáo dục mầm non độc lập; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện quy tắc ứng xử của nhân viên theo quy định;

– Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

– Thực hiện quy định của cơ sở giáo dục mầm non độc lập và các quy định khác của pháp luật.

** Ngoài các nhiệm vụ trên, giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục mầm non độc lập phải thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng lao động đã ký với chủ cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

* Quyền của giáo viên, nhân viên:

– Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể, được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định;

– Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của quản lý chuyên môn và cơ sở giáo dục mầm non độc lập; được bảo đảm các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

– Được đồng thời làm quản lý chuyên môn nếu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

– Được hưởng chế độ tiền công, tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

– Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

– Được khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu khác theo quy định;

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

6. Quy định về tổ chức nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ

Theo Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT quy định về tổ chức nhóm trẻ độc lập quy mô trên 07 trẻ như sau:

– Đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số lượng trẻ em tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:

+ Nhóm trẻ từ 03 – 12 tháng tuổi: 12 trẻ em;

+ Nhóm trẻ từ 13 – 24 tháng tuổi: 20 trẻ em;

+ Nhóm trẻ từ 25 – 36 tháng tuổi: 25 trẻ em.

– Nếu số lượng trẻ em trong mỗi nhóm trẻ không đủ 50% so với số trẻ tối đa được quy định thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép có không quá 20 trẻ em.

– Mỗi nhóm trẻ có không quá 01 trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

– Những nơi không đủ số trẻ để bố trí theo nhóm trẻ quy định thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ cụ thể:

Đối với nhóm trẻ: 01 giáo viên nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 03 trẻ từ 3 – 12 tháng tuổi hoặc 08 trẻ từ 13 – 24 tháng tuổi hoặc 10 trẻ từ 25 – 36 tháng tuổi;

– Mỗi nhóm trẻ có tối thiểu 02 giáo viên.

– Tổng số trẻ em trong một cơ sở giáo dục mầm non độc lập không quá 70 trẻ em.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn