LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Rate this post

Tôi muốn hỏi việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được dựa vào các tiêu chí như thế nào? – Trọng Hào (Vĩnh Long)

Tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Theo Điều 16 Thông tư 12/2018/TT-BTP (sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BTP) thì việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được dựa trên các tiêu chí và cơ cấu điểm sau đây:

(1) Tiêu chí về trách nhiệm nghề nghiệp của người thực hiện trợ giúp pháp lý (30 điểm)

– Tuân thủ pháp luật, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan (10 điểm);

– Giải thích, hướng dẫn, cung cấp thông tin kịp thời về vụ việc cho người được trợ giúp pháp lý (10 điểm);

– Bảo đảm thời gian, tiến độ thực hiện vụ việc (10 điểm).

(2) Tiêu chí về thực hiện trợ giúp pháp lý (60 điểm)

– Thực hiện trợ giúp pháp lý phù hợp với yêu cầu trợ giúp pháp lý và phạm vi được phân công (05 điểm);

– Thu thập các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc (10 điểm);

– Nghiên cứu và áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan để bảo đảm nội dung trợ giúp pháp lý đúng và phù hợp với pháp luật (20 điểm);

– Tham gia các hoạt động tố tụng hoặc tham gia các hoạt động đại diện ngoài tố tụng để kịp thời có giải pháp bảo vệ bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý (20 điểm);

– Quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý được thể hiện đầy đủ trong hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý (05 điểm).

(3) Tiêu chí về sự hài lòng của người được trợ giúp pháp lý trên cơ sở ý kiến phản hồi của người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích (10 điểm)

Xem Thêm  Vu khống qua mạng xã hội: Xử lý được không?

2. Cách xếp loại chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Cụ thể tại Điều 17 Thông tư 12/2018/TT-BTP quy định về xếp loại chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý như sau:

– Vụ việc chất lượng tốt: Vụ việc có tổng số điểm đạt từ 90 điểm trở lên.

– Vụ việc chất lượng khá: Vụ việc có tổng số điểm đạt từ 70 đến dưới 90 điểm.

– Vụ việc đạt chất lượng: Vụ việc có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 70 điểm.

– Vụ việc không đạt chất lượng: Vụ việc có tổng số điểm đạt dưới 50 điểm hoặc vụ việc mà người thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý vi phạm điều cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 như:

+ Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; phân biệt đối xử người được trợ giúp pháp lý;

+ Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý; sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý;

+ Tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý, về người được trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản hoặc luật có quy định khác;

+ Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và quy định của pháp luật về tố tụng;

+ Lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý để trục lợi, xâm phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội;

+ Xúi giục, kích động người được trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật.

3. Trợ giúp pháp lý là gì?

Theo Điều 2 Luật Trợ giúp pháp lý 2017, trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý 2017, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn