Tin Tức

Thủ tướng chỉ thị thu hút nguồn lực xã hội phát triển vùng biên giới

Thủ tướng chỉ thị thu hút nguồn lực xã hội phát triển vùng biên giới

Thủ tướng chỉ thị thu hút nguồn lực xã hội phát triển vùng biên giới (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

– Rà soát, thống kê, phân loại cơ chế, chính sách theo các nhóm gồm: đầu tư phát triển, tín dụng, văn hóa – xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, củng cố quốc phòng, an ninh.

– Đánh giá hệ thống các cơ chế chính sách hiện có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhiệm vụ đầu tư phát triển KT-XH vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo (sau đây gọi là Nhiệm vụ).

– Kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới các cơ chế chính sách phù hợp, khuyến khích nguồn lực xã hội cho Nhiệm vụ gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực.

–  Thời gian triển khai thực hiện Nhiệm vụ:

+ Từ năm 2021 đến năm 2023 tập trung rà soát, phân loại, đánh giá, tác động của từng cơ chế, chính sách đối với việc thu hút các nguồn lực xã hội cho Nhiệm vụ.

+ Từ năm 2023 đến năm 2025 triển khai việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội hiện có cho Nhiệm vụ.

+ Năm 2025 tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sơ kết việc thực hiện mục tiêu của Chỉ thị; trong đó, đề xuất biện pháp thực hiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách cùng việc xây dựng, thực hiện các kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm, trước mắt là giai đoạn 2026-2030.

Xem Thêm  https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/1993/hang-trieu-bi-mat-doi-tu-bi-ban

+ Hằng năm, thực hiện tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết tại Chỉ thị 07/CT-TTg ban hành ngày 15/03/2021.

Ngọc Ánh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button