Tin Tức

Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực hiện chính sách xã hội

Rate this post

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Nghị
quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực
hiện Nghị
quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
giai đoạn 2012 – 2020, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực, chủ động triển
khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Sau 3 năm thực hiện, hệ thống luật pháp và
chính sách xã hội về việc làm, giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có
công với cách mạng, trợ giúp xã hội, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, tiếp cận
thông tin tiếp tục được hoàn thiện với nhiều đổi mới, tiến bộ; nguồn lực đầu tư
thực hiện các chính sách xã hội từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội
khác được tăng cường; an sinh xã hội cho người dân cơ bản được bảo đảm phù hợp
với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần giữ vững ổn
định chính trị, trật tự xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình
triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ trong thời gian qua
bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Số lượng chính sách an sinh xã hội được
ban hành nhiều nên có tình trạng trùng chéo, phân tán dẫn tới phân tán nguồn
lực; một số chỉ tiêu về thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn
thấp; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; còn có địa phương chưa quan tâm đúng
mức đối với các chính sách xã hội và an sinh xã hội; công tác thông tin,
truyền thông còn nhiều hạn chế; chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội và sự
tham gia tích cực của người dân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được,
khắc phục những hạn chế, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết số 70/NQ-CP
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương, theo
chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách
nhiệm trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội, coi các chính sách xã hội
là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, liên tục từ đó chủ động đề ra các
giải pháp phù hợp nhằm mục tiêu bảo đảm tốt an sinh xã hội, chăm lo cải thiện
và không ngừng nâng cao đời sống cho người dân.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền,
giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về chủ trương của Đảng và
Nhà nước đối với người có công với cách mạng nói riêng và các chính sách an
sinh xã hội nói chung.

Xem Thêm  Quy định mới về ưu tiên khám chữa bệnh

Rà soát để sửa đổi chính sách an sinh xã hội
cho phù hợp

Tập trung triển khai thực hiện chính sách ưu
đãi người có công; tiếp tục sửa đổi một số chính sách chưa hợp lý; có giải pháp
cụ thể, phù hợp với thực tiễn để giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng và
những trường hợp hưởng thiếu chính sách.

Bên cạnh đó tiếp tục rà soát, đánh giá các
chính sách an sinh xã hội trên từng lĩnh vực để có cơ sở đề xuất cấp có thẩm
quyền bổ sung, sửa đổi các chính sách hiện hành hoặc thay thế chính sách mới
cho phù hợp; nghiên cứu, bổ sung các quy định, chế tài về các nghĩa vụ tham gia
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từng bước mở rộng diện
đối tượng được thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện
kinh tế của đất nước.

Tiếp tục tổng kết các mô hình giảm nghèo, an
sinh xã hội đã và đang thực hiện có hiệu quả ở địa phương (mô hình hỗ trợ phát
triển sinh kế cho người nghèo, mô hình liên gia trong sản xuất, quỹ phát triển
thôn bản, quỹ phát triển cộng đồng, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông
dân) để có cơ sở hoàn thiện và nhân rộng ra các địa phương khác.

Tích cực và chủ động khai thác các nguồn lực
xã hội, nguồn lực quốc tế; xây dựng cơ chế khuyến khích và huy động các tổ
chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp các dịch vụ xã hội theo phương thức hợp
tác công tư; tăng cường sự tham gia của các tổ chức khoa học, tổ chức chính trị
– xã hội trong việc đánh giá, giám sát hiệu quả thực hiện các chính sách xã
hội.

Xây dựng kế hoạch ngân sách bảo đảm an sinh
xã hội

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa
phương xác định mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch ngân sách giai đoạn 2016
– 2020 để bảo đảm thực hiện tốt các chính sách, chương trình, đề án thuộc lĩnh
vực người có công và an sinh xã hội; tập trung ưu tiên giải quyết chế độ, chính
sách cho vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên
giới, hải đảo, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
tăng cường công tác quản lý, bảo đảm sử dụng đúng và có hiệu quả nguồn lực
cho an sinh xã hội trên địa bàn; đưa các chỉ tiêu bảo đảm an sinh xã hội vào
kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm của địa phương để triển
khai, thực hiện.

Phan
Hiển

Theo
Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button
Luật sư tư vấn