LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Thời gian giảng dạy của giáo viên dạy nghề năm 2023

Rate this post

Thời gian giảng dạy của giáo viên dạy nghề năm 2023

Thời gian giảng dạy của giáo viên dạy nghề năm 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thời gian giảng dạy của giáo viên dạy nghề năm 2023

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH (sửa đổi tại Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH) thì thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo của giáo viên dạy nghề được tính bằng giờ chuẩn, trong đó:

– Một giờ dạy lý thuyết là 45 phút được tính bằng 01 giờ chuẩn;

– Một giờ dạy tích hợp (kết hợp cả lý thuyết và thực hành) là 60 phút được tính bằng 01 giờ chuẩn;

– Một giờ dạy thực hành là 60 phút được tính bằng 01 giờ chuẩn.
Giờ chuẩn là đơn vị thời gian quy đổi từ số giờ lao động cần thiết trước, trong và sau giờ giảng để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy trực tiếp hoặc trực tuyến. Một giờ chuẩn giảng dạy trực tuyến được tính bằng một giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp.


Một giờ chuẩn được tính đối với giảng dạy lý thuyết không quá 35 học viên, học sinh, sinh viên; đối với giảng dạy thực hành, tích hợp không quá 18 học viên, học sinh, sinh viên; đối với giảng dạy các ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành không quá 10 học viên, học sinh, sinh viên.


Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên căn cứ số học viên, học sinh, sinh viên cụ thể của lớp học để quy đổi giờ chuẩn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm của từng ngành, nghề.


(Khoản 1 Điều 2 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH (sửa đổi tại Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH))

2. Nhiệm vụ của giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp

2.1. Nhiệm vụ của giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp

Cụ thể tại Điều 3 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH (sửa đổi tại Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH) quy định về nhiệm vụ của giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp như sau:

– Công tác giảng dạy, bao gồm:

+ Chuẩn bị giảng dạy: Soạn giáo án, lập đề cương bài giảng, chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy mô-đun, môn học được phân công giảng dạy;

+ Giảng dạy mô-đun, môn học được phân công theo kế hoạch và quy định của chương trình;

+ Đánh giá kết quả học tập của học viên, học sinh, sinh viên gồm: Soạn đề kiểm tra, coi kiểm tra, đánh giá kiểm tra định kỳ.

– Coi thi, kiểm tra, đánh giá kết thúc mô-đun, môn học; chấm thi tuyển sinh; chấm thi tốt nghiệp; hướng dẫn, đánh giá chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; đánh giá kết quả nghiên cứu của học viên, học sinh, sinh viên.

– Hoàn thiện các biểu mẫu, sổ sách quản lý lớp học được bố trí, phân công giảng dạy theo quy định.

– Hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có); hướng dẫn thực tập, thực tập kết hợp với lao động sản xuất; luyện thi cho học viên, học sinh, sinh viên giỏi tham gia kỳ thi các cấp.

– Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; góp ý kiến xây dựng chương trình, nội dung mô-đun, môn học được phân công giảng dạy.

– Tham gia thiết kế, xây dựng phòng học chuyên môn; thiết kế, cải tiến, tự làm đồ dùng, trang thiết bị giáo dục nghề nghiệp.

– Tổ chức các hoạt động giáo dục và rèn luyện học viên, học sinh, sinh viên.

– Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao; thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn; dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.

– Tham gia bồi dưỡng cho nhà giáo theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của trường, khoa, bộ môn.

– Nghiên cứu khoa học; hướng dẫn học viên, học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào giảng dạy và thực tiễn sản xuất.

– Tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia công tác quản lý đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2.2. Nhiệm vụ của giáo viên dạy nghề trình độ sơ cấp

Nhiệm vụ của giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp như sau:

– Công tác giảng dạy, bao gồm:

+ Chuẩn bị giảng dạy: Soạn giáo án, lập đề cương bài giảng, chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy mô-đun được phân công giảng dạy;

+ Giảng dạy mô-đun được phân công theo kế hoạch và quy định của chương trình;

+ Đánh giá kết quả học tập của học viên, học sinh gồm: Soạn đề kiểm tra, coi kiểm tra, đánh giá kiểm tra định kỳ.

– Coi thi, kiểm tra, đánh giá kết thúc mô-đun.

– Hoàn thiện các biểu mẫu, sổ sách quản lý lớp học được bố trí, phân công giảng dạy theo quy định.

– Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; góp ý kiến xây dựng chương trình, nội dung mô-đun được phân công giảng dạy.

– Tham gia thiết kế, xây dựng phòng học chuyên môn; thiết kế, cải tiến, tự làm đồ dùng, trang thiết bị giáo dục nghề nghiệp.

– Tổ chức các hoạt động giáo dục và rèn luyện học viên, học sinh.

– Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao; dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn, tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

– Tham gia bồi dưỡng cho nhà giáo theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.

– Tham gia công tác quản lý đào tạo, quản lý học viên, học sinh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

(Điều 6 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH (sửa đổi tại Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Tiêu chuẩn, chế độ của hòa giải viên lao động

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn