LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Thêm 02 nội dung tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023

Rate this post

Cho tôi hỏi nội dung tập sự hành nghề công chứng mới nhất được quy định như thế nào? – Hoàng Minh (Tiền Giang)

Thêm 02 nội dung tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023

Thêm 02 nội dung tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023 (Hình từ Internet)

Ngày 02/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

1. Thêm 02 nội dung tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 08/2023/TT-BTP quy định về nội dung tập sự hành nghề công chứng bao gồm:

(1) Kỹ năng tiếp nhận, phân loại yêu cầu công chứng; kỹ năng kiểm tra tính xác thực, tính hợp pháp của các giấy tờ có trong hồ sơ yêu cầu công chứng; kỹ năng xem xét, nhận dạng chủ thể, năng lực hành vi dân sự của người tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch;

(2) Kỹ năng ứng xử với người yêu cầu công chứng, ứng xử theo Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; kỹ năng giải thích cho người yêu cầu công chứng về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng; kỹ năng giải thích lý do khi từ chối yêu cầu công chứng;

(3) Kỹ năng nghiên cứu và đề xuất hướng giải quyết hồ sơ yêu cầu công chứng;

(4) Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng; kỹ năng kiểm tra tính xác thực, tính hợp pháp của dự thảo hợp đồng, giao dịch do người yêu cầu công chứng soạn thảo sẵn; kỹ năng xác minh;

(5) Kỹ năng công chứng bản dịch; kỹ năng chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản;

(6) Kỹ năng soạn thảo lời chứng;

(7) Kiểm tra, sắp xếp, phân loại hồ sơ đã được công chứng, chứng thực để đưa vào lưu trữ;

(8) Kỹ năng khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng;

Xem Thêm  Các trường hợp thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

(9) Kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề công chứng;

(10) Các kỹ năng và công việc liên quan đến công chứng khác theo sự phân công của công chứng viên hướng dẫn tập sự.

So với hiện hành tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 04/2015/TT-BTP thì tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 08/2023/TT-BTP đã bổ sung thêm nội dung tập sự hành nghề công chứng tại (8) (9) của mục này về nội dung: 

– Kỹ năng khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng;

– Kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề công chứng.

2. Quy định về hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

Quy định về hoàn thành tập sự hành nghề công chứng theo Điều 12 Thông tư 08/2023/TT-BTP như sau:

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian tập sự, người tập sự có văn bản đề nghị công nhận hoàn thành tập sự, kèm theo Báo cáo kết quả tập sự, Sổ nhật ký tập sự (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu) gửi Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, Sở Tư pháp ra quyết định công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-08); trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

– Người tập sự được công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Người tập sự có đủ điều kiện tập sự và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tập sự;

+ Công chứng viên hướng dẫn tập sự đủ điều kiện hướng dẫn tập sự và không thuộc các trường hợp phải thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong quá trình hướng dẫn tập sự;

+ Người tập sự hoàn thành thời gian tập sự; có Báo cáo kết quả tập sự, Sổ nhật ký tập sự nộp đúng thời hạn, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BTP và biểu mẫu kèm theo; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác của người tập sự.

– Người đã được công nhận hoàn thành tập sự mà bị phát hiện không đáp ứng các điều kiện để được công nhận hoàn thành tập sự thì Sở Tư pháp ra quyết định hủy bỏ kết quả tập sự đã được công nhận. Người bị hủy bỏ kết quả tập sự được đăng ký tập sự lại nếu đáp ứng các điều kiện tập sự quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BTP.

Xem thêm Thông tư 08/2023/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 20/11/2023, thay thế Thông tư 04/2015/TT-BTP.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn