Tin Tức

Thành lập phòng hoặc vụ, cục thống kê tại mỗi bộ, ngành

Rate this post

Từng bộ trưởng, thủ trưởng ngành sẽ quyết định thành lập phòng thống kê trực thuộc đơn vị chức năng, hoặc trình Chính phủ thành lập vụ, cục thực hiện chức năng, nhiệm vụ thống kê của cơ quan, đơn vị.

Thống kê bộ, ngành có nhiệm vụ biên soạn niên giám thống kê chuyên ngành – Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2010/NĐ-CP, quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (thống kê bộ, ngành).

Việc thành lập phòng hay vụ, cục căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chương trình điều tra thống kê quốc gia và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành, yêu cầu thông tin thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của bộ, ngành và nhu cầu về thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Tổ chức thống kê bộ, ngành được đảm bảo nhân sự đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng; được ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ và phương pháp thống kê tiên tiến vào công tác thống kê bộ, ngành.

Theo nghị định này, người làm công tác thống kê bộ, ngành là các cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống thống kê nhà nước; độc lập về chuyên môn nghiệp vụ thống kê; được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và kiến thức thuộc các lĩnh vực khác nhằm phục vụ công tác thống kê; được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Xem Thêm  Mỗi tuyển thủ phải đóng thuế thu nhập 10%

Thống kê bộ, ngành thực hiện 14 nhiệm vụ như: tham mưu giúp bộ trưởng, thủ trưởng ngành xây dựng hệ thống thông tin thống kê của bộ, ngành; xây dựng chương trình, dự án về thống kê và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành; xây dựng phương án điều tra thống kê, tổ chức thực hiện các cuộc điều tra theo phương án đã được phê duyệt.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của thống kê bộ, ngành là tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến và lưu trữ thông tin thống kê theo kế hoạch thông tin của bộ, ngành, đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê tổng hợp chung của Tổng cục Thống kê và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, thống kê bộ, ngành còn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác, như: tham mưu giúp bộ trưởng, thủ trưởng ngành thống nhất việc quản lý và công bố thông tin thống kê; biên soạn báo cáo thống kê định kỳ; báo cáo phân tích thống kê chuyên đề và đột xuất; niên giám thống kê chuyên ngành và các sản phẩm thông tin thống kê khác…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2010.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn