Tin Tức

Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp

Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp

Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp (Hình từ internet)

Tiếp sau Hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp online. Dưới đây là Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp:

1. Trường hợp tiếp nhận Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Cổng DVC Quốc gia

1.1. Trách nhiệm của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

– Truy cập phần mềm Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ để tiếp nhận Quyết định hưởng TCTN chuyển Phòng Chế độ BHXH và thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định 166/QĐ-BHXH.

– Tiếp nhận Danh sách D03-TS do Phòng Chế độ BHXH lập để thực hiện các nghiệp vụ quy định tại điểm 1.1 và điểm 1.2 khoản 1 Điều 33a Quyết định 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH và chuyển Phòng Cấp sổ, thẻ Danh sách D03-TS.

– Tiếp nhận từ Phòng Cấp sổ, thẻ Danh sách D10a-TS và thẻ BHYT; trả thẻ BHYT cho người hưởng TCTN thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại khoản 1 Điều 33a Quyết định 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH.

1.2. Trách nhiệm của Phòng Chế độ BHXH

– Tiếp nhận Quyết định hưởng TCTN từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để thực hiện theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 8 Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Xem Thêm  https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/247/phat-toi-da-1-4-trieu-dong-doi-voi-xe-do-sai-quy-dinh

– Thực hiện nghiệp vụ quy định tại các tiết a, b, c điểm 2.2 khoản 2 Điều 8 Quyết định 166/QĐ-BHXH để lập Danh sách C72b-HD, chuyển Phòng Kế hoạch – Tài chính.

– Lập Danh sách D03-TS chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điểm 6.2, 6.3 khoản 6 Điều 32 Quyết định 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH.

1.3. Trách nhiệm của Phòng Kế hoạch – Tài chính

– Tiếp nhận Danh sách C72b-HD do Phòng Chế độ BHXH chuyển đến.

– Tổ chức chi trả TCTN theo quy định tại Điều 9 Quyết định 166/QĐ-BHXH.

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chi trả của cơ quan Bưu điện theo hợp đồng dịch vụ đã giao kết với cơ quan BHXH.

1.4. Trách nhiệm của Phòng Cấp sổ, thẻ

– Tiếp nhận Danh sách D03-TS do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, thực hiện các nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 33a Quyết định 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH, chuyển Phòng Quản lý thu.

– Nhận hồ sơ, dữ liệu do Phòng Quản lý thu chuyển, lập Danh sách D10a-TS, in thẻ BHYT, chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả cho người hưởng TCTN và lưu trữ theo quy định tại khoản 1 Điều 33c Quyết định 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH.

1.5. Trách nhiệm của Phòng Quản lý thu: Nhận hồ sơ, dữ liệu do Phòng Cấp sổ, thẻ chuyển, thực hiện các nghiệp vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 33b Quyết định 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH.

Xem Thêm  Rà soát, đề xuất sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động

2. Trường hợp tiếp nhận Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản giấy) qua bưu điện

Thực hiện quy trình chi trả TCTN theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH, cấp thẻ BHYT theo quy trình tại Quyết định 505/QĐ-BHXH.

Thời hạn giải quyết: Tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được Quyết định hưởng TCTN.

>>> Xem thêm: Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những gì? Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

Hướng dẫn mới nhất cách đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (online)?

Thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu? Trường hợp nào thì bị dừng trợ cấp thất nghiệp?

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button