LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Quy định về chuẩn ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên

Rate this post

I.  Đối với giáo viên tiểu học

Điều 4, 5, 6 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 quy định:

1. Giáo viên tiểu học hạng II, hạng III

– Yêu cầu về ngoại ngữ:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT (sau đây gọi là Thông tư 01) về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

+ Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01.

– Yêu cầu về tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (sau đây gọi là Thông tư 03).

2. Giáo viên tiểu học hạng IV

– Yêu cầu về ngoại ngữ:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

+ Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo Thông tư 01.

– Yêu cầu về tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03.

II. Giáo viên THCS (cấp 2)

Điều 4, 5, 6 Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 quy định:

1. Giáo viên THCS hạng I

– Yêu cầu về ngoại ngữ:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư 01 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 theo Thông tư 01.

– Yêu cầu về tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03.

2. Giáo viên THCS hạng II

– Yêu cầu về ngoại ngữ:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo Thông tư 01 .

Xem Thêm  Điều kiện học sinh được học trường phổ thông dân tộc bán trú năm 2023

– Yêu cầu về tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03.

3. Giáo viên THCS hạng III

– Yêu cầu về ngoại ngữ:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo Thông tư 01.

– Yêu cầu về tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03.

III. Giáo viên THPT (cấp 3)

Điều 4, 5, 6 Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định:

1. Giáo viên THPT hạng I

– Yêu cầu về ngoại ngữ:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư 01 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 theo Thông tư 01.

– Yêu cầu về tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03.

2. Giáo viên THPT hạng II, hạng III

– Yêu cầu về ngoại ngữ:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo Thông tư 01.

– Yêu cầu về tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03.

IV. Giáo viên mầm non

Điều 4, 5, 6 Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định:

1. Giáo viên mầm non hạng II, hạng III

– Yêu cầu về ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

– Yêu cầu về tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03.

2. Giáo viên mầm non hạng IV

– Yêu cầu về ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

– Yêu cầu về tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03.

LƯU Ý : Chỉ những đơn vị được nêu tại Thông báo 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/5/2019 mới được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (Xem danh sách chi tiết tại đây). Mọi người nên biết để tránh mất tiền, mất cả thời gian.

Quý Nguyễn

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn