Tin Tức

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 21-30/9

Rate this post

Được
thuê nhà ở tái định cư

Từ ngày 30/9, theo Nghị định 84/2013/NĐ-CP, Hộ gia đình,
cá nhân phải di chuyển chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất nếu có nhu cầu thuê nhà ở
tái định cư (TĐC) thì được thuê nhà ở TĐC.

Chủ đầu tư nhà ở TĐC hoặc doanh nghiệp được Chủ đầu tư ủy
quyền quản lý, vận hành nhà ở TĐC ký hợp đồng cho thuê nhà ở với các hộ gia
đình, cá nhân TĐC.

Hợp đồng thuê nhà ở được ký có thời hạn tối thiểu là 03
năm.

Người thuê nhà phải trả tiền thuê nhà ở cho bên cho thuê
theo giá thỏa thuận ghi trong hợp đồng theo định kỳ hàng tháng hoặc theo thỏa
thuận giữa hai bên nhưng tối đa không quá 01 năm/lần.

Trước khi hết hạn hợp đồng thuê 03 tháng, nếu bên thuê
không vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng thì được quyền ký tiếp hợp đồng mới hoặc
được gia hạn hợp đồng thuê nhà.

Hình minh họa. Nguồn: internet

Bên cho thuê chỉ được ký hợp đồng cho thuê nhà ở sau khi
đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và bàn giao đưa nhà ở vào sử dụng và được cơ
quan có thẩm quyền chứng nhận về các điều kiện đảm bảo an toàn, phòng chống
cháy nổ theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Bên cho thuê có trách nhiệm bàn giao nhà ở cho bên thuê
theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà. Việc bàn giao nhà ở phải lập
thành biên bản có chữ ký của hai bên.

Các
trường hợp đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Từ ngày 25/9, theo Nghị định 89/2013/NĐ-CP, Doanh nghiệp
thẩm định giá sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá nếu doanh nghiệp
có sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn hoặc vi phạm tiêu chuẩn thẩm định giá, cụ
thể:

Xem Thêm  1.000 tỉ đồng giảm thuế đang nằm ở đâu?

– Không tuân thủ Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

– Tiết lộ thông tin về hồ sơ, khách hàng và tài sản thẩm
định giá (trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc pháp luật cho phép).

– Có hành vi thông đồng với chủ tài sản, khách hàng, người
có liên quan khi thực hiện thẩm định giá nhằm làm sai lệch kết quả.

– Làm sai lệch hồ sơ tài sản thẩm định giá hoặc sai lệch
thông tin liên quan đến tài sản thẩm định giá dẫn đến kết quả cao hoặc thấp hơn
10% đối với tài sản là bất động sản, thiết bị, phương tiện vận tải, 15% đối với
tài sản là vật tư, hàng hóa so với kết quả thẩm định giá cuối cùng của cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định
giá tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày quyết định đình chỉ có hiệu lực. 

Trong thời gian bị đình chỉ, doanh nghiệp thẩm định giá
phải chịu trách nhiệm về các hợp đồng thẩm định giá đã ký với khách hàng, hợp đồng
lao động đã ký với thẩm định viên, nhân viên và các nghĩa vụ pháp lý khác theo
quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Phải
thông cáo báo chí VBPL do Chính phủ ban hành

Theo Thông tư 12/2013/TT-BTP, từ ngày 23/9, chậm nhất là
vào ngày 10 hàng tháng, Bộ Tư pháp phải ban hành Thông cáo báo chí (TCBC) đối với
văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt văn bản)
ban hành vào tháng trước.

Đối với văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký, Bộ phải ban
hành TCBC trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin do cơ
quan chủ trì soạn thảo cung cấp.

TCBC sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư
pháp, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử ngay sau khi ký ban hành.

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ký ban
hành, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi thông tin cơ bản của văn bản
đến Bộ bằng hình thức công văn và thư điện tử.

Thu
Thủy

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn