Tin Tức

Quốc hội thông qua Luật tổ chức chính quyền địa phương

Rate this post

Ảnh: Đình Nam

Trước khi biểu quyết thông qua, các đại
biểu Quốc hội đã nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo
Luật.

Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh
lý dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội dự thảo Luật quy định tăng số lượng
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 95 đại
biểu lên 105 đại biểu để phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm, tính chất của các
đô thị lớn này (Điều 39).

Liên quan đến việc có nhiều ý kiến đề
nghị quy định Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là đại biểu
Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết
trong thực tế thời gian qua nhiều địa phương bố trí các đồng chí Ủy viên thường
vụ cấp ủy kiêm Trưởng ban của Hội đồng nhân dân nên đã tạo vị thế và điều kiện
thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Vì vậy, việc quy định Trưởng ban của Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động
chuyên trách như dự thảo Luật là phù hợp, các địa phương sẽ linh hoạt, chủ động
hơn trong việc bố trí cán bộ.

Về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân,
nhiều ý kiến tán thành với quy định về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân như
trong dự thảo Luật. Một số ý kiến đề nghị tiếp tục quy định người đứng đầu cơ
quan quân sự, công an vào cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân như hiện nay. Có ý
kiến đề nghị giới hạn số lượng Ủy viên Ủy ban nhân dân như hiện nay chỉ gồm người
đứng đầu của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và cơ quan quân sự,
công an tại địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc
mở rộng cơ cấu Ủy ban nhân dân là nhằm phát huy trí tuệ tập thể của các thành
viên, tăng cường hiệu lực giám sát của Hội đồng nhân dân đối với Ủy ban nhân
dân cùng cấp thông qua cơ chế lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với
người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Xem Thêm  Dắt xe máy qua chốt CSGT, có bị phạt?

Mặt khác, dự thảo Luật đã xác định cụ thể
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tập thể và của cá nhân Chủ tịch Ủy ban
nhân dân, theo đó, Ủy ban nhân dân chủ yếu tập trung vào thảo luận tập thể để
quyết định những nội dung trình Hội đồng nhân dân cùng cấp, còn việc chỉ đạo,
điều hành giao cho Chủ tịch UBND.

Do đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tiếp tục quy định thành phần
của Ủy ban nhân dân các cấp gồm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của Ủy
ban nhân dân và quy định rõ 1 Ủy viên phụ trách quân sự và 1 Ủy viên phụ trách
công an để phụ trách về các lĩnh vực hoạt động quan trọng này ở địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc
hội cho chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng: đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại
đặc biệt (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) có không quá 5 phó chủ tịch, loại I
có không quá 4 phó chủ tịch, loại II và loại III có không quá 3 phó chủ tịch
UBND.

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện loại
I có không quá 3 phó chủ tịch, loại II và loại III có không quá 2 phó chủ tịch
UBND.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại I
có không quá 2 phó chủ tịch, loại II và loại III có 1 phó chủ tịch UBND.

Sau khi tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật
tổ chức chính quyền địa phương gồm 8 chương 143 điều, quy định về đơn vị hành
chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

Luật tổ chức chính quyền địa phương xác
định các đơn vị hành chính gồm có tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh);
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc
Trung ương (cấp huyện); xã, phường, thị trấn (cấp xã) và đơn vị hành chính-kinh
tế đặc biệt.

Theo Điều 4 Luật tổ chức chính quyền địa
phương, cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện,
xã. Chính quyền địa phương ở đô thị gồm chính quyền địa phương ở thành phố trực
thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố
trực thuộc trung ương, phường, thị trấn.

Luật tổ chức chính quyền địa phương có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016 và sẽ thay thế cho Luật tổ chức Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Bảo Yến

Theo
Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

 

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn