Tin Tức

Quốc hội thông qua Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Rate this post

   
Ảnh: Nam Nguyễn

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu,
chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
Phan Trung Lý cho biết, ngày 1/6/2015, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về
dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội đều
tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Chính
phủ (sửa đổi) và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, các vị đại biểu
Quốc hội cũng góp thêm nhiều ý kiến về các điều, khoản cụ thể trong dự thảo Luật.

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với
cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị
đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật.

Cơ bản tán thành với Báo cáo trên, đa số
đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật tổ chức Chính phủ
(sửa đổi) gồm 7 Chương và 50 Điều.

Theo đó, đã có 433 đại biểu tham gia biểu
quyết, bằng 87.65% tổng số đại biểu Quốc hội. Số đại biểu Quốc hội tán thành là
410 (tỷ lệ 83%), số đại biểu không tán thành là 6 (tỷ lệ 1.21%) và số đại biểu
không biểu quyết là 17 (tỷ lệ 3.44%).

Như vậy, sau khi dự thảo Luật được Quốc
hội thông qua, Chính phủ sẽ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành
của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Xem Thêm  Đáy lãi suất cho vay xuống mức 14%

Thành viên của Chính phủ gồm có Thủ tướng
Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ. Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trình Quốc
hội quyết định. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm các bộ, cơ quan ngang bộ. Việc
thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ do Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu
Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước và do Quốc hội bầu trong số các đại
biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ có một số nhiệm
vụ và quyền hạn như: lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo xây dựng chính
sách và tổ chức thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo và chịu
trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa
phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia…

Về số lượng cấp phó, Luật tổ chức Chính
phủ (sửa đổi) quy định số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
không quá 5; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6. Trong trường
hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán
bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc
hội xem xét, quyết định.

Đối với cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan
ngang bộ, số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục và
đơn vị sự nghiệp công lập không quá 3; số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng
cục không quá 4.

Sau khi được thông qua, Luật có hiệu lực
thi hành từ ngày 1/1/2016 và sẽ thay thế Luật tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10
hết hiệu lực.

Đức Phương

Theo
Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

 

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn