Tin Tức

Nhà nước cho học sinh mượn sách giáo khoa từ năm học 2022-2023

Nhà nước cho học sinh mượn sách giáo khoa từ năm học 2022-2023

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 08/8/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 236/TB-VPCP tại cuộc họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa.

1. Nhà nước cho học sinh mượn sách giáo khoa từ năm học 2022-2023

Tại Thông báo 236/TB-VPCP ngày 08/8/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Vũ Đức Đam đề ra yêu cầu về phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn sử dụng như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thống nhất trình Chính phủ kịp triển khai từ năm học 2022 – 2023, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, học sinh có thể được nhà nước hỗ trợ việc mượn sách giáo khoa để học từ năm học 2022 – 2023.

Ngoài ra, tại cuộc họp còn đề xuất việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ để điều chỉnh lộ trình và một số nội dung liên quan đến học phí như sau:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của các cơ quan, địa phương đã được quy định và không đưa vào nội dung dự thảo Nghị quyết. 

Xem Thêm  https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/3065/co-bieu-hien-nhom-loi-ich-thau-tom-dn-ngan-hang

– Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các Bộ, địa phương và cơ quan có liên quan để thống nhất và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ xem xét, quyết định;

Bảo đảm kịp thời, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và quy định của pháp luật.

Xem thêm tại Thông báo 236/TB-VPCP ngày 08/8/2022.

2. Quy định về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và đào tạo

Trước đó, tại Chỉ thị 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đề ra các yêu cầu về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

– Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa; không viết, vẽ vào sách giáo khoa để sách giáo khoa được sử dụng lại lâu bền.

+ Thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT.

+ Chỉ đạo các cơ sở giáo dục không được vận động học sinh, hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và các địa phương đã lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào;

Xem Thêm  Những quy định gây tranh cãi năm 2012

Không thực hiện việc lập danh mục, đóng gói thành bộ sách giáo khoa kèm sách bài tập, sách tham khảo và các tài liệu khác ngoài danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt, lựa chọn để học sinh, phụ huynh học sinh mua và sử dụng.

+ Bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua sách giáo khoa cho các thư viện trường học, tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập; vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng.

– Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản có sách giáo khoa đã được phê duyệt:

+ Tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành sách giáo khoa nhằm tiết kiệm, giảm giá thành sách giáo khoa; kịp thời in ấn, phát hành sách giáo khoa bảo đảm đủ số lượng, chất lượng sách giáo khoa phục vụ nhu cầu của giáo viên và học sinh.

+ Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả rà soát, đánh giá và phương án giảm giá thành sách giáo khoa trước khi phát hành hoặc tái bản.

– Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức việc thanh tra, kiểm tra việc phát hành và sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập, xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông; 

Xem Thêm  'Sai phạm trong đất quốc phòng sẽ được xử lý nghiêm'

Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quốc Đạt


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button