Tin Tức

Năm 2021, giảm ít nhất 10% biên chế công chức so với năm 2015

Năm 2021, giảm ít nhất 10% biên chế công chức so với năm 2015

Năm 2021, gim ít nht 10% biên chế công chc so vi năm 2015 (nh minh ha)

Theo đó, năm 2021, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Một số chỉ tiêu cụ thể như:

– Giảm ít nhất là 10% so với số biên chế công chức được giao năm 2015 (của khối Chính phủ quản lý);

– Giảm ít nhất là 10% so với số lượng người làm việc được giao năm 2015 (của khối Chính phủ quản lý);…

Bên cạnh đó, triển khai Đề án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030, Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng bồi dưỡng công chức theo các ngạch, bậc, tiêu chuẩn chức danh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển và thi nâng ngạch công chức, bảo đảm công khai, minh bạch. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Xem Thêm  Sản xuất “rượu ngoại” trong… nhà vệ sinh

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button