Giao thông vận tải

Mức tiền thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp dự án giao thông

Rate this post

Mức tiền thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp dự án giao thông

Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định 15/2023/NĐ-CP thì mức tiền thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp dự án giao thông được xác định theo công thức sau đây:

Số tiền thưởng (T) = TD x TG x K.

Trong đó:

– TD là Số tiền dư sau đấu thầu = Giá gói thầu theo dự toán được duyệt (không tính dự phòng) – Giá trúng thầu (không tính dự phòng).

– TG là Tỷ lệ thời gian rút ngắn (%) = Thời gian rút ngắn (ngày)/Thời gian thực hiện theo hợp đồng (ngày); trường hợp TG > 20% thì TG được lấy giá trị bằng 20%.

Thời gian thực hiện theo hợp đồng là thời gian được xác định cụ thể trong hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu, không tính thời gian gián đoạn do các yếu tố chủ quan từ phía chủ đầu tư, yếu tố khách quan vì các lý do bất khả kháng được hai bên thỏa thuận.

Thời gian rút ngắn = Thời gian thực hiện theo hợp đồng – Thời gian thực hiện gói thầu thực tế.

– K là Hệ số khuyến khích = 5.

Thủ tục đề nghị xét thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp dự án giao thông

Căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định 15/2023/NĐ-CP thì trình tự, hồ sơ đề nghị xét thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp dự án giao thông được thực hiện như sau:

– Sau khi hợp đồng được nghiệm thu, bàn giao theo quy định, nhà thầu gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến chủ đầu tư 05 bộ hồ sơ đề nghị xét thưởng hợp đồng (thời điểm gửi hồ sơ không quá thời gian kết thúc bảo hành công trình).

Hồ sơ đề nghị xét thưởng bao gồm:

+ Bản chính văn bản đề nghị xét thưởng (Mẫu số 02 Phụ lục II);

+ Bản chính văn bản cam kết hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền thưởng trong trường hợp điều chỉnh, thu hồi tiền thưởng (Mẫu số 03 Phụ lục II);

+ Bản sao hợp đồng/phụ lục hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu có điều khoản về thưởng hợp đồng;

+ Bản sao các biên bản nghiệm thu, bàn giao;

+ Bản sao các văn bản quy định về bảo hành công trình;

+ Các tài liệu khác theo hợp đồng làm căn cứ thưởng hợp đồng (nếu có).

– Chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ theo đề nghị của nhà thầu, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư có văn bản thông báo và yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ xét thưởng hợp đồng.

Xem Thêm  Các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Bộ GTVT

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chủ đầu tư xem xét, quyết định thưởng hợp đồng cho nhà thầu trong thời gian không quá 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nội dung quyết định thưởng hợp đồng bao gồm: tên nhà thầu, tên gói thầu, thời gian rút ngắn, số tiền thưởng cụ thể, hình thức thanh toán, thời điểm thanh toán (dự kiến) và các yêu cầu thu hồi tiền thưởng khi điều chỉnh tiền thưởng hoặc phát sinh vi phạm các nguyên tắc thưởng hợp đồng (Mẫu số 04 Phụ lục II).

Mức tiền thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp dự án giao thông

Mức tiền thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp dự án giao thông (Hình từ internet)

Chế độ thanh toán tiền thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp dự án giao thông

Căn cứ Điều 8 Nghị định 15/2023/NĐ-CP thì trong 03 ngày làm việc kể từ khi Quyết định thưởng hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Kho bạc Nhà nước hồ sơ đề nghị thanh toán gồm:

+ Quyết định về việc thưởng hợp đồng;

+ Giấy đề nghị thanh toán vốn cho thưởng hợp đồng (Mẫu số 06 Phụ lục II);

+ Giấy rút vốn (Mẫu số 07 Phụ lục II).

Căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán khoản tiền thưởng hợp đồng trong thời hạn chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định nêu trên.

Nguyên tắc kiểm soát, thanh toán theo quy định của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Điều chỉnh, thu hồi tiền thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp dự án giao thông

Chế độ điều chỉnh, thu hồi tiền thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp dự án giao thông thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 15/2023/NĐ-CP như sau:

– Điều chỉnh, thu hồi tiền thưởng thực hiện trong trường hợp phát sinh các sai lệch do cách tính tiền thưởng hoặc vi phạm các nguyên tắc thưởng theo kết luận thanh tra, kiểm tra.

Trong thời gian 30 ngày kể từ khi kết luận thanh tra, kiểm tra có hiệu lực, chủ đầu tư ban hành quyết định thu hồi tiền thưởng tương ứng với số tiền sai lệch theo kết luận thanh tra, kiểm tra và yêu cầu nhà thầu nộp vào Kho bạc Nhà nước theo văn bản cam kết của nhà thầu tại hồ sơ xét thưởng hợp đồng.

– Nội dung quyết định thu hồi tiền thưởng hợp đồng bao gồm: tên nhà thầu, tên gói thầu, lý do thu hồi, số tiền thu hồi cụ thể, hình thức thu hồi và thời điểm thu hồi.

– Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả số tiền bị thu hồi vào ngân sách nhà nước trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi tiền thưởng có hiệu lực.

Quá thời gian trên, nhà thầu chịu lãi phạt bổ sung theo tỷ giá của liên ngân hàng tại thời điểm hoàn trả.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn