LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Mức phụ cấp trách nhiệm của cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2023

Rate this post

Mức phụ cấp trách nhiệm của cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2023

Mức phụ cấp trách nhiệm của cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2023

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm

Theo khoản 1 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 5692/QĐ-TLĐ năm 2022, các đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm bao gồm:

– Ủy viên ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;

– Ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;

– Ủy viên ban nữ công quần chúng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2. Mức phụ cấp trách nhiệm của cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2023

Mức chi phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hằng tháng được tính bằng công thức như sau:

Mức chi phụ cấp trách nhiệm = Hệ số phụ cấp trách nhiệm x Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước

Trong đó:

– Đối với hệ số phụ cấp trách nhiệm

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xác định theo số lao động bình quân tham gia bảo hiểm xã hội làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn trong phạm vi đơn vị quản lý của năm trước liền kề.

Cụ thể như sau:
TT

Số lao động bình quân

Hệ số phụ cấp trách nhiệm

Ủy viên BCH

Ủy viên UBKT

Ủy viên ban nữ công quần chúng

1

Dưới 10.000 đoàn viên

0,20

0,15

0,10

2

Từ 10.000 đến dưới 30.000 ĐV

0,25

0,20

0,15

3

Từ 30.000 đoàn viên trở lên

0,30

0,25

0,20

– Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước:

Mức lương cơ sở 2023 được thực hiện như sau:

+ Từ ngày 01/01 – 30/6/2023: Mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng. (Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

+ Từ ngày 01/7/2023: Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng. (Theo Nghị quyết 69/2022/QH15)

Do đó, mức phụ cấp trách nhiệm của cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2023 như sau:

* Từ ngày 01/01 – 30/6/2023
TT

Số lao động bình quân

Mức phụ cấp trách nhiệm


(Đơn vị: VNĐ)

Ủy viên BCH

Ủy viên UBKT

Ủy viên ban nữ công quần chúng

1

Dưới 10.000 đoàn viên

298.000

223.500

149.000

2

Từ 10.000 đến dưới 30.000 ĐV

372.500

298.000

223.500

3

Từ 30.000 đoàn viên trở lên

447.000

372.500

298.000

* Từ ngày 01/7/2023
TT

Số lao động bình quân

Mức phụ cấp trách nhiệm


(Đơn vị: VNĐ)

Ủy viên BCH

Ủy viên UBKT

Ủy viên ban nữ công quần chúng

1

Dưới 10.000 đoàn viên

360.000

270.000

180.000

2

Từ 10.000 đến dưới 30.000 ĐV

450.000

360.000

270.000

3

Từ 30.000 đoàn viên trở lên

540.000

450.000

360.000

(Khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 5692/QĐ-TLĐ năm 2022)

3. Nguyên tắc thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp

Việc thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp phải đảm bảo các nguyên tắc được quy định tại Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 5692/QĐ-TLĐ năm 2022, cụ thể như sau:

– Đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn. Nguồn chi phụ cấp của đơn vị có trong dự toán được duyệt và quyết toán công khai, minh bạch, đủ chứng từ theo quy định.

– Cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra công đoàn nhiều cấp chỉ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm cao nhất. Cán bộ công đoàn không chuyên trách tham gia ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên được hưởng phụ cấp trách nhiệm của công đoàn cấp đó.

Trong một cấp công đoàn, cán bộ giữ nhiều chức danh chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm cao nhất.

– Phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm trong quy định này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

– Người được hưởng phụ cấp theo quy định này khi thôi giữ chức vụ, nhiệm vụ được giao thì thôi hưởng phụ cấp từ tháng tiếp theo.

– Công đoàn cấp cơ sở được sử dụng tối đa 45% số thu đoàn phí công đoàn để lại công đoàn cơ sở dùng cho chi phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp kiêm nhiệm và chi lương cán bộ công đoàn chuyên trách (nếu có).

Trường hợp chi không hết 45% đoàn phí để lại công đoàn cơ sở thì bổ sung chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Chủ tịch Hội Nông dân xã mới nhất

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn