LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của thành phố Thủ Đức theo Nghị quyết 98

Rate this post

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của thành phố Thủ Đức theo Nghị quyết 98

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của thành phố Thủ Đức theo Nghị quyết 98 (Hình từ Internet)

Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua vào ngày 24/6/2023.

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của thành phố Thủ Đức theo Nghị quyết 98

Cụ thể, mức phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền của thành phố Thủ Đức sẽ được thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 98/2023/QH15 như sau:

STT

CHỨC DANH

MỨC PHỤ CẤP

I

Đối với chức danh cơ quan Đảng thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền

II

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể

1

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức

0,8

2

Chủ tịch, Bí thư các đoàn thể

0,7

3

– Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức


– Phó Chủ tịch, Phó Bí thư các đoàn thể

0,5

4

Ủy viên chuyên trách Mặt trận và các đoàn thể

0,4

III

Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức

1

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức

1,0

2

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức

0,8

3

Trưởng Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức

0,6

4

Phó Trưởng Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức

0,4

IV

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức

1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức

1,0

2

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức

0,8

3

Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Trưởnng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức

0,6

4

Phó Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức

0,4

5

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức

0,3

Quy định về tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố Thủ Đức

Cụ thể tại Điều 10 Nghị quyết 98/2023/QH15 quy định về tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố Thủ Đức như sau:

(1) Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức có thẩm quyền sau đây:

– Giao cơ quan chuyên môn trực thuộc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định quyết định phê duyệt dự án; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định chủ trương đầu tư;

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và ký kết các hợp đồng dự án đối với các dự án nhóm B, nhóm C đầu tư theo phương thức đối tác công tư được quy định tại Nghị quyết này và pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Thủ Đức,

– Giao cơ quan chuyên môn trực thuộc thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố;

– Giao cơ quan chuyên môn trực thuộc thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đồ án trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố, trừ các nội dung đã được quy định tại khoản 7 Điều 9 Nghị quyết 98/2023/QH15;

– Giao cơ quan chuyên môn trực thuộc thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phê duyệt đề án sử dụng tài sản cộng là nhà, đất vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết trên địa bàn thành phố Thủ Đức sau khi có ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức;

– Thực hiện nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

(2) Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức được phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Ủy ban nhân dân các phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

(3) Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định tổ chức bộ máy, số lượng và chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc thành phố Thủ Đức.

Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

(4) Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định thành lập Ban đô thị thuộc Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức. Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức có không quá 02 Phó Chủ tịch và có không quá 08 đại biểu hoạt động chuyên trách. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức có không quá 04 Phó Chủ tịch.

Phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền của thành phố Thủ Đức thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 98/2023/QH15.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Đối tượng nào được hưởng phụ cấp lưu trú?

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn