LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Rate this post

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Điều kiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Theo Điều 32 Nghị định 88/2020/NĐ-CP thì người sử dụng lao động được nhận kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quy định khi có đủ các điều kiện sau:

– Người sử dụng lao động có thời gian liên tục đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện từ đủ 12 tháng trở lên cho đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

– Thuê tổ chức huấn luyện có đủ điều kiện theo quy định hoặc tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện lần đầu hoặc huấn luyện định kỳ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

– Thực hiện báo cáo định kỳ công tác an toàn, vệ sinh lao động, báo cáo tình hình tai nạn lao động của năm trước liền kề năm đề nghị cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Nguyên tắc hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Điều 33 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

– Đối tượng được hỗ trợ huấn luyện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động gồm người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác y tế; an toàn vệ sinh viên và người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

– Trường hợp người lao động làm việc cho nhiều người sử dụng lao động thì từng người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được nhận kinh phí hỗ trợ huấn luyện cho người lao động.

– Chỉ hỗ trợ kinh phí huấn luyện đối với hoạt động huấn luyện đã hoàn thành trước thời điểm đề nghị hỗ trợ huấn luyện và không quá 01 năm trở về trước kể từ năm đề nghị hỗ trợ huấn luyện và người sử dụng lao động tham gia đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp liên tục cho người lao động từ thời điểm tổ chức huấn luyện đến thời điểm đề nghị hỗ trợ huấn luyện.

3. Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Điều 34 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

Người sử dụng lao động được nhận kinh phí hỗ trợ tối đa một lần trong vòng 24 tháng với mức 70% chi phí huấn luyện thực tế cho từng đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ huấn luyện nhưng tối đa không quá mức dưới đây:

Xem Thêm  Chế độ nghỉ phép hằng năm, nghỉ phép đặc biệt của sĩ quan QĐND Việt Nam

– Hỗ trợ huấn luyện lần đầu:

+ Không quá 150.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là an toàn vệ sinh viên;

+ Không quá 300.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế;

+ Không quá 600.000 đồng/người với đối tượng là người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

+ Không quá 700.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Hỗ trợ huấn luyện định kỳ không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 88/2020/NĐ-CP.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Điều 35 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

– Văn bản đề nghị hỗ trợ huấn luyện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP.
Mẫu số 11

– Bản sao các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc tổ chức huấn luyện theo quy định của pháp luật và các chi phí thực tế có liên quan đến việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng đề nghị hỗ trợ.

5. Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Điều 36 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

– Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 35 Nghị định 88/2020/NĐ-CP cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ), mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 12 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.
Mẫu số 12

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

– Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quyết toán kinh phí hỗ trợ huấn luyện và hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh hạch toán nguồn kinh phí được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn