Tin Tức

Mong công bố sớm

Rate this post

Các văn kiện đưa ra lấy ý kiến nhân dân kỳ này nhiều hơn và dài hơn kỳ chuẩn bị Đại hội trước, nên càng cần dành thời gian thích đáng cho mọi người nghiên cứu, trao đổi và đóng góp ý kiến bằng thư gửi đến các cơ quan có trách nhiệm tổng hợp hoặc viết bài đăng báo.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “là một bước hoàn thiện và chuẩn bị rất cơ bản các dự thảo văn kiện sẽ công bố lấy ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội và ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng” (lời Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương, ngày 28-3-2010).

Theo Thông báo số 316-TB/TW ngày 15-3-2010 của Bộ Chính trị (dưới đây gọi tắt là Thông báo 316) các văn kiện công bố lấy ý kiến nhân dân gồm các dự thảo : Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2010-2020, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khoá X.

Đón nhận mấy thông tin ấy, những người nặng lòng với vận mệnh đất nước, với vai trò lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là các lão thành cách mạng, cán bộ nghỉ hưu và cựu chiến binh, giới trí thức … mong đợi các dự thảo văn kiện sớm được công bố, cũng như dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X năm 2006 đã được đưa lên mặt báo 16 ngày sau khi văn kiện này được Hội nghị Trung ương (khoá IX) thông qua (Hội nghị này của Trung ương kết thúc ngày 18-1-2006; dự thảo văn kiện được công bố ngày 3-2-2006).

Thế nhưng theo Thông báo 316, thì phải sau hơn 6 tháng nữa, đến 15-10-2010, các văn kiện mới được công bố để lấy ý kiến nhân dân trong vòng một tháng (từ 15 tháng 10 đến 15 tháng 11 năm nay).

Phải chăng công bố muộn là vì còn phải có thời gian để chỉnh lý văn kiện sau khi Hội nghị Trung ương 12 xem xét  và để biên soạn tài liệu hướng dẫn nhân dân thảo luận? Lý do này có thể loại bỏ vì Thông báo 316 quy định việc gửi các văn kiện và hướng dẫn thảo luận cho cấp quận, huyện uỷ và tương đương (là cấp mà đại hội đảng bộ thảo luận toàn văn các văn kiện nêu trên, khác với cấp cơ sở có một số văn kiện chỉ nhận được bản tóm tắt) phải hoàn thành trước ngày 1-5-2010. Cho dù tài liệu hướng dẫn thảo luận đối với nhân dân cần có sự điều chỉnh cho phù hợp thì việc này cũng không cần kéo dài thêm 5 tháng nữa đến tận tháng 10.

Xem Thêm  Thủ tướng ký quyết định lập Tập đoàn Sông Đà

Có ý kiến cho rằng văn kiện của Đảng thì cần thảo luận trước trong nội bộ Đảng, sau đó mới đưa ra lấy ý kiến nhân dân. Sự tách biệt như vậy chẳng những không cần thiết mà còn không có lợi cho việc thu hút và tập hợp trí tuệ đối với đường lối, chính sách của Đảng vì nhân dân được đóng góp ý kiến sớm sẽ gợi mở thêm cho việc thảo luận văn kiện tại đại hội đảng bộ các cấp.

Hơn nữa, theo Thông báo 316 thì việc tổng hợp ý kiến thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp cũng như ý kiến đóng góp của nhân dân đều phải hoàn thành trước ngày 1-12-2010, nghĩa là không có việc chỉnh lý văn kiện sau đại hội đảng bộ các cấp trước khi đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

Các văn kiện đưa ra lấy ý kiến nhân dân kỳ này nhiều hơn và dài hơn kỳ chuẩn bị Đại hội trước, nên càng cần dành thời gian thích đáng cho mọi người nghiên cứu, trao đổi và đóng góp ý kiến bằng thư gửi đến các cơ quan có trách nhiệm tổng hợp hoặc viết bài đăng báo. Gói gọn thời gian này trong một tháng thì không đủ và không thể hiện được tinh thần của Đảng thật lòng mong đợi và tin tưởng vào sự đóng góp trí tuệ của dân.

Cùng với việc công bố sớm các văn kiện lấy ý kiến nhân dân về đường lối, chính sách, cần có cách thức thu thập ý kiến của dân về phương hướng công tác nhân sự, như về tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ lãnh đạo, về cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc vv… trong các cấp ủy Đảng và tạo điều kiện cho dân biểu thị mức độ tín nhiệm đối với những người được đề cử, ứng cử vào mấy chức danh chủ chốt ở từng cấp.

Đảng ta đảm nhận vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội; cán bộ lãnh đạo các cấp bộ Đảng có vị thế quan trọng không chỉ trong nội bộ Đảng mà cả đối với cơ quan Nhà nước và đối với dân. Phát huy trí tuệ của dân trong công tác nhân sự của Đảng là một nội dung quan trọng và thiết thực nhằm thực hiện nguyên lý dựa vào dân để xây dựng Đảng, đồng thời đáp ứng sự quan tâm và mong đợi của dân đối với Đảng.

Điều này được thực hiện trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng ở các cấp cho đến Đại hội toàn quốc lần thữ XI sẽ đánh dấu một bước tiến thực chất về dân chủ trong nội bộ Đảng và trong xã hội, phù hợp với sự điều chỉnh của Cương lĩnh, nâng cao hơn vị trí của dân chủ ở trong hệ thống mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Trần Đức Nguyên – Trần Xuân Giá

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn