LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Mẫu Thẻ Thừa phát lại và cách ghi các thông tin trên thẻ

Rate this post

Nhằm bảo đảm thi hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP được thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước, Bộ Tư pháp đã ban hành phôi Thẻ Thừa phát lại và Công văn 1083/BTP-BTTP ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng phôi Thẻ Thừa phát lại.

 

Ảnh chụp Mẫu Thẻ Thừa phát lại

Theo đó, hướng dẫn cách ghi các thông tin trên Phối Thẻ Thừa phát lại như sau:

Phôi Thẻ Thừa phát lại có chiều ngang 6,5 cm, chiều dài 9,5 cm gồm 2 mặt.

– Mặt trước:

(1) ghi tên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ nơi cấp Thẻ bằng chữ in hoa;

(2) ghi SỞ TƯ PHÁP bằng chữ in hoa đậm;

(3) ghi số Thẻ Thừa phát lại theo số thứ tự Thẻ Thừa phát lại được cấp từ số 01;

Xem Thêm  Chuyện về nước mắm vị Thanh

(4) ghi họ và tên Thừa phát lại bằng chữ in hoa đậm;

(5) ghi ngày tháng năm sinh của Thừa phát lại bằng chữ in đậm;

(6) ghi tên tổ chức Thừa phát lại nơi Thừa phát lại hành nghề;

(7) ghi số Quyết định, ngày, tháng, năm bổ nhiệm Thừa phát lại;

(8) ghi ngày tháng năm cấp Thẻ;

(9) Giám đốc Sở Tư pháp ký tên và đóng dấu của Sở Tư pháp;

(10) dán ảnh 2 cm x 3cm của Thừa phát lại và đóng dấu nổi của Sở Tư pháp;

– Mặt sau: Không ghi.

(Chi tiết mẫu Thẻ Thừa phát lại kèm theo Công văn 1083/BTP-BTTP ngày 25/3/2020).

Sở Tư pháp nghiên cứu quy định tại Nghị định 08/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tư pháp để thực hiện việc cấp Thẻ Thừa phát lại.

Lưu ý: File mềm phôi Thẻ Thừa phát lại được lưu dưới định dạng Corel, để mở file này cần cài đặt phần mềm Corel.

Công văn 1083/BTP-BTTP được ban hành ngày 25/3/2020.

Mẫu thẻ Thừa phát lại

Châu Thanh

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn