Giao thông vận tải

Khung năng lực chức danh Chủ tịch Hội đồng quản lý chuyên ngành Giao thông vận tải

Rate this post

Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí Chủ tịch Hội đồng quản lý chuyên ngành Giao thông vận tải

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 36/2022/TT-BGTVT và Điều 3 Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc xác định vị trí việc làm như sau:

(1) Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập.

(2) Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

(3) Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

(4) Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định.

Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

(5) Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 36/2022/TT-BGTVT và Điều 4 Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định căn cứ xác định vị trí việc làm, cụ thể:

(1) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

(2) Căn cứ mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Khung năng lực chức danh Chủ tịch Hội đồng quản lý chuyên ngành Giao thông vận tải

Khung năng lực chức danh Chủ tịch Hội đồng quản lý chuyên ngành Giao thông vận tải (Hình từ Internet)

Mô tả công việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản lý chuyên ngành Giao thông vận tải

Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 36/2022/TT-BGTVT quy định về mô tả vị trí việc làm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản lý như sau:

Xem Thêm  Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe máy lần đầu tại Công an cấp xã

(1) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý;

(2) Chỉ đạo xây dựng chủ trương, phương hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động;

(3) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập;

(4) Chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản lý;

(5) Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản lý.

(6) Thực hiện nhiệm vụ của thành viên hội đồng, nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý.

Khung năng lực chức danh Chủ tịch Hội đồng quản lý chuyên ngành Giao thông vận tải

Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 36/2022/TT-BGTVT quy định về khung năng lực vị trí chức danh Chủ tịch Hội đồng quản lý như sau:

(1) Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về những mảng hoạt động chính của đơn vị.

(2) Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp;

Có khả năng định hướng chiến lược sự phát triển của đơn vị sự nghiệp công lập;

Có khả năng phát huy nguồn lực bên trong và bên ngoài để có giải pháp đảm bảo chất lượng công việc;

Hiểu biết về vai trò, tác động xã hội của chính sách.

(3) Có kinh nghiệm về những mảng hoạt động chính của đơn vị.

(4) Có năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá, định hướng, tổ chức và chỉ đạo xử lý, giải quyết vấn đề;

Sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhân sự hợp lý;

Có khả năng tạo dựng văn hóa, dẫn dắt tập thể thực hiện văn hóa của cơ quan, đơn vị.

(5) Có đạo đức, bản lĩnh, trách nhiệm nghề nghiệp vững vàng.

Nguyễn Thị Hậu

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn