Tin Tức

Khiếu nại và thời hiệu khiếu nại

Rate this post

1. Quyền và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế trong việc khiếu nại về thuế

– Căn cứ Điều 21 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt , điều 23 Luật thuế giá trị gia tăng , điều 26 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, điều 30 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, điều 22 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất; Đối tượng nộp thuế có quyền và trách nhiệm trong việc khiếu nại về thuế như sau:

+ Đối tượng nộp thuế có quyền khiếu nại việc cán bộ thuế, cơ quan thuế thi hành không đóng Luật thuế.

Đơn khiếu nại được gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hoặc quyết định xử lý của cán bộ thuế, cơ quan thuế.

Trong khi chờ giải quyết, đối tượng nộp thuế vẫn phải thực hiện theo thông báo hoặc quyết định xử lý của cơ quan thuế.

+ Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định của cơ quan giải quyết khiếu nại hoặc quá thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Khoản 1 Điều 24 Luật thuế giá trị gia tăng, Khoản 1 Điều 27 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Điều 22 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất, Điều 30 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, quá thời hạn qui định của Luật khiếu nại, tố cáo mà chưa được giải quyết thì có quyền khiếu nại với cơ quan thuế cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

– Căn cứ Điều 25 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004của Chính Phủ:

+ Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân, tổ chức đó có quyền khiếu nại về quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính.

+ Công dân có quyền tố cáo về hành vi trái pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế

a/ Căn cứ các Luật thuế; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế như sau

– Cơ quan thuế khi nhận được khiếu nại về thuế phải xem xột giải quyết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, đối với những vụ việc phức tạp thì thời hạn đó có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày; nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mỡnh thì phải chuyển hồ sơ hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại (Khoản 1 Điều 22 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, khoản 1điều 24 Luật thuế giá trị gia tăng, khoản 1điều 27 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp,điều 22 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất). Riêng thuế sử dụng đất nông nghiệp qui đ ịnh giải quyết khiếu nại trong thời hạn 30 ngày, đối với vụ phức tạp có thể kéo dài thời hạn song không quá 60 ngày (Điều 30 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp).

Xem Thêm  Xổ số miền Nam dự kiến mở thưởng trở lại từ 22/10/2021

– Cơ quan thuế nhận khiếu nại có quyền yêu cầu người khiếu nại cung cấp các hồ sơ, tài liệu liờn quan đến việc khiếu nại; nếu người khiếu nại từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu thì có quyền từ chối xem xột giải quyết khiếu nại (Khoản 2 Điều 22 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, khoản 2 điều 24 Luật thuế giá trị gia tăng, khoản 2 điều 27 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp).

– Cơ quan thuế phải hoàn trả số tiền thuế, số tiền phạt thu không đóng cho đối tượng nộp thuế trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan thuế cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ( Khoản 3 Điều 22 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt , Khoản 3 Điều 24 Luật thuế giá trị gia tăng, Khoản 3 Điều 27 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Điều 24 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất). Riêng thuế sử dụng đất nông nghiệp thời hạn hoàn trả số tiền thuế, số tiền phạt thu không đóng cho đối tượng nộp thuế trong thời hạn là 30 ngày (Điều 30 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp).

– Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn 05 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kờ khai, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt kể từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động (Khoản 4 Điều 22 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Khoản 4 Điều 24 Luật thuế giá trị gia tăng, Khoản 4 Điều 27 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp). Riêng Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp qui định nếu phát hiện và kết luận có sự nhầm lẫn về thuế, thì cơ quan thuế có quyền truy thu, truy hoàn số thuế đó (Điều 32 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp). Điều 25 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định: Nếu phát hiện và có kết luận khai man, trốn thuế, lậu thuế thì trong thời hạn 3 năm, kể từng ngày khai man, trốn thuế, lậu thuế cơ quan thuế có thẩm quyền ra lệnh truy thu thuế và xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 17 của luật này.

-Thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại về thuế của đối tượng nộp thuế đối với cơ quan thuế cấp dưới.Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài Chính giải quyết khiếu nại về thuế là quyết định cuối cựng( Khoản 5 Điều 22 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, khoản 5 điều 24 Luật thuế giá trị gia tăng, khoản 5 điều 27 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Điều 23 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất, Điều 31 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp).

b/ Căn cứ Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004của Chính Phủ Qui định về xử phạt vi phạm hành Chính trong lĩnh vực thuế

Thẩm quyền, thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

-/-

Văn bản pháp qui qui định:

– Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh về thuế hiện hành;

– Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

– Căn cứ Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004của Chính Phủ Qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;
– Qui chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan thuế các cấp (Ban hành kèm theo Quyết định số 642/TCT/QĐ/TTr ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) .

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn