LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Hướng dẫn xếp lương viên chức giáo dục nghề nghiệp từ 15/10/2023

Rate this post

Ngày 28/08/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15/10/2023)

Theo đó, hướng dẫn xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp như sau:

Xếp lương viên chức giáo dục nghề nghiệp

Viên chức được xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp – Mã số: V.09.02.01, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

– Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính – Mã số: V.09.02.02, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

– Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết – Mã số: V.09.02.03, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

– Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành – Mã số: V.09.02.04, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

– Giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp – Mã số: V.09.02.05, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55.

– Giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính – Mã số: V.09.02.06, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

– Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết – Mã số: V.09.02.07, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

– Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành – Mã số: V.09.02.08, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

– Giáo viên giáo dục nghề nghiệp – Mã số: V.09.02.09, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Hướng dẫn xếp lương viên chức giáo dục nghề nghiệp từ 15/10/2023

Hướng dẫn xếp lương viên chức giáo dục nghề nghiệp từ 15/10/2023 (Hình từ internet)

Chuyển xếp lương từ ngạch viên chức giáo dục và đào tạo sang ngạch viên chức giáo dục nghề nghiệp

Viên chức đang làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hiện đang xếp lương ở các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo quy định tại Quyết định 202/TCCP-VC ngày 08/6/1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ); Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC và Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập được bổ nhiệm sang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp quy định tại Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH thì được xếp lương theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV, cụ thể như sau:

Xem Thêm  Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT: Quy định đánh giá học sinh tiểu học từ 20/10/2020

– Xếp lương ngạch giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp – Mã số: V.09.02.01 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giảng viên cao cấp – Mã số 15.109 quy định tại Quyết định 202/TCCP-VC hoặc giảng viên cao cấp (hạng I) – Mã số V.07.01.01 quy định tại Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV.

– Xếp lương ngạch giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính – Mã số: V.09.02.02 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giảng viên chính – Mã số 15.110 hoặc giáo viên trung học cao cấp, mã số 15.112 quy định tại Quyết định 202/TCCP-VC hoặc giảng viên chính (hạng II) – Mã số V.07.01.02 quy định tại Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV.

– Xếp lương ngạch giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết – Mã số: V.09.02.03 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giảng viên – Mã số 15.111, hoặc giáo viên trung học – Mã số 15.113 quy định tại Quyết định 202/TCCP-VC hoặc giảng viên (hạng III) – Mã số V.07.01.03 quy định tại Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV.

– Xếp lương ngạch giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành – Mã số: V.09.02.04 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên trung học (chưa đạt chuẩn) – Mã số 15c.207 quy định tại Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC.

– Xếp lương ngạch giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính – Mã số: V.09.02.06 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên trung học cao cấp – Mã số 15.112 quy định tại Quyết định 202/TCCP-VC.

– Xếp lương ngạch giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết – Mã số: V.09.02.07 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên trung học – Mã số 15.113 quy định tại Quyết định 202/TCCP-VC.

– Xếp lương ngạch giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành – Mã số: V.09.02.08 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên trung học (chưa đạt chuẩn) – Mã số 15c.207 quy định tại Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC.

– Xếp lương ngạch giáo viên giáo dục nghề nghiệp – Mã số: V.09.02.09 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên trung học (chưa đạt chuẩn) – Mã số 15c.207 quy định tại Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn