LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí

Rate this post

Nội dung chính

Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW do Ban Tuyên Giáo Trung ương ban hành giải thích về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí. Điều kiện bổ nhiệm bao gồm phải hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, có sức khỏe, bằng tốt nghiệp đại học trở lên, trình độ lý luận cao cấp, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về báo chí, và tuổi bổ nhiệm không quá 70 tuổi. Hướng dẫn cũng quy định thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo và phân công nhiệm vụ trong cơ quan báo chí. Hướng dẫn có hiệu lực từ ngày ký.

Hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí (Hình từ Internet)
Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau: Ngày 15/9/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 116-HD/BTGTW một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí. Hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí Theo đó, các quy định về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí tại Quy định 101-QĐ/TW được Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn như sau: (1) Hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản (khoản 5 Điều 5 Quy định 101-QĐ/TW): Người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản là người làm việc tại cơ quan báo chí, nhà xuất bản; người thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về báo chí, xuất bản tại cơ quan chỉ đạo báo chí, xuất bản, cơ quan quản lý báo chí, xuất bản, các cấp hội nhà báo, cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản; giảng viên chuyên ngành báo chí, xuất bản thuộc cơ sở giáo dục đại học công lập. (2) Điều kiện, tiêu chuẩn đối với lãnh đạo cơ quan chủ quản được giao nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan báo chí: – Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; – Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; – Đáp ứng khoản 2, khoản 3 Điều 5 Quy định 101-QĐ/TW, cụ thể: + Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Không bắt buộc đối với cơ quan báo chí thuộc tổ chức tôn giáo). + Có trình độ lý luận chính trị cao cấp (Không bắt buộc đối với cơ quan báo chí thuộc tổ chức tôn giáo). (3) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về báo chí (khoản 4 Điều 5 Quy định 101-QĐ/TW): Là chứng chỉ được cấp bởi cơ sở đào tạo giáo dục đại học công lập được phép đào tạo chuyên ngành báo chí; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông theo quy định. (4) Có đầy đủ hồ sơ và được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận (khoản 6 Điều 5 Quy định 101-QĐ/TW): – Danh mục hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý: Theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. – Danh mục hồ sơ bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã Hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định và điều kiện cần thiết để bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy gửi email về địa chỉ info@thuctucphapluat.com để được giải đáp.

Xem Thêm  08 Giải pháp thúc đẩy sự phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Câu hỏi thường gặp

1. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí tại Việt Nam hiện nay là như thế nào?
– Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm lãnh đạo cơ quan báo chí tại Việt Nam bao gồm hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực báo chí, có trình độ đào tạo cao, kinh nghiệm làm việc trong ngành báo chí, và có khả năng lãnh đạo và quản lý tốt. Điều kiện để được bổ nhiệm gồm tuổi từ 35 đến 55, không có tiền án, tiền sự, và phải đảm bảo sự trung thực, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

2. Thế nào là tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với lãnh đạo cơ quan báo chí?
– Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với lãnh đạo cơ quan báo chí gồm việc tuân thủ pháp luật, không vi phạm quyền và nghĩa vụ của người làm báo, đảm bảo tính chính trực, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay quan điểm chính trị trong công tác truyền thông. Đồng thời, lãnh đạo cơ quan báo chí cần có sự nhạy bén trong việc phân biệt sự thật và thông tin sai lệch, không dẫn dắt dư luận, và đặt lợi ích công chung lên trên tất cả.

Back to top button
Luật sư tư vấn