LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Hướng dẫn nội dung thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo

Rate this post

Hướng dẫn nội dung thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo

Hướng dẫn nội dung thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 29/9/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 5360/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo.

Hướng dẫn nội dung thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo

Cụ thể tại Công văn 5360/BGDĐT-TTr, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra các nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo như sau:

(1) Đối với cơ sở đào tạo

Nội dung thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học của cơ sở đào tạo bám sát nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm chủ động, linh hoạt phù hợp với điều kiện của từng cơ sở đào tạo; tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học theo phân cấp quản lý, thực hiện tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình trong hoạt động chuyên môn, học thuật; tổ chức, bộ máy và quản trị; tài chính, tài sản của cơ sở đào tạo, cụ thể:

– Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh hằng năm theo Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

– Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc cơ sở đào tạo; công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về giáo dục đại học; việc xây dựng, ban hành văn bản, quy định nội bộ của cơ sở đào tạo theo thẩm quyền; việc tổ chức, quản lý quá trình đào tạo; quản lý văn bằng, chứng chỉ; việc tự chủ mở ngành các trình độ của giáo dục đại học, các điều kiện bảo đảm thực hiện ngành đào tạo, chương trình đào tạo; các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; việc liên kết đào tạo với nước ngoài; việc đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản công, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và dạy học; việc đảm bảo an ninh, an toàn trường học; công khai, giải trình với xã hội….

Xem Thêm  Tổng hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 và hình thức xử lý

– Thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nhà trường, đặc biệt lưu ý nội dung đưa phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho giảng viên; việc cập nhật nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 2059/BGDĐT-GDĐH ngày 09/5/2023 của Bộ GDĐT về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Cục Nhà trường – Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Đào tạo – Bộ Công an

Cục Nhà trường – Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi tắt là Cục Nhà trưởng) và Cục Đào tạo – Bộ Công an (gọi tắt là Cục Đào tạo) theo chức năng nhiệm vụ được giao, xác định nội dung kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo thuộc quyền quản lý có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học của ngành, phục vụ hiệu quả công tác quản lý của đơn vị, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu của Bộ chủ quản.

Xem chi tiết tại Công văn 5360/BGDĐT-TTr ngày 29/9/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn