Tin Tức

Hội đồng lựa chọn SGK có ít nhất 2/3 là giáo viên, tổ trưởng tổ chuyên môn (dự kiến)

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định về Hội đồng lựa chọn sách SGK như sau:

– Hội đồng lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi là Hội đồng) do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập, giúp cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thành lập 01 (một) Hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 01 (một) Hội đồng.

– Hội đồng bao gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) có sách giáo khoa lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 (mười một) người, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần ba) là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên.

– Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các nhà xuất bản không được tham gia Hội đồng.

Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Đồng đô la Mỹ có còn sức mạnh? (P.2)

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button