Tin Tức

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý bằng sơ cấp lý luận chính trị

Rate this post

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý bằng sơ cấp lý luận chính trị

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý bằng sơ cấp lý luận chính trị (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 11-HD/BTGTW ngày 22/6/2021 hướng dẫn cấp và quản lý bằng sơ cấp lý luận chính trị.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý bằng sơ cấp lý luận chính trị

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý bằng sơ cấp lý luận chính trị

Cụ thể việc phân cấp và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý bằng sơ cấp lý luận chính trị quy định như sau:

– Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành mẫu bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Mẫu bằng theo quy định tại Phụ lục Hướng dẫn 11-HD/BTGTW năm 2021.
Mẫu bằng Sơ cấp lý luận chính trị

– Ban tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh thực hiện kiểm tra việc cấp và quản lý bằng Sơ cấp lý luận chính trị; định kỳ hằng năm báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan.

– Trung tâm chính trị cấp huyện có trách nhiệm in ấn, bảo mật việc cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền) trung tâm chính trị cấp huyện có trách nhiệm ký, cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quy định về quản lý văn bằng sơ cấp lý luận chính trị

Tại Hướng dẫn 11-HD/BTGTW, việc quản lý quản lý văn bằng sơ cấp lý luận chính trị được thực hiện như sau:

– Việc quản lý, sử dụng bằng phải đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong việc cấp và sử dụng bằng.

– Bằng phải có số hiệu để quản lý. Số hiệu ghi trên bằng được lập liên tục theo thứ tự số tự nhiên từ nhỏ đến lớn theo từng năm từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12.

– Trường hợp bằng Sơ cấp lý luận chính trị đã cấp cho học viên nhưng phát hiện có sai sót hoặc bị mất, hư hỏng do lỗi của trung tâm chính trị cấp huyện thì trung tâm chính trị cấp huyện có trách nhiệm cấp lại cho học viên theo quy định.

– Trường hợp bằng Sơ cấp lý luận chính trị bị mất, hư hỏng không do lỗi của trung tâm chính trị cấp huyện, người muốn cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị phải làm đơn cấp lại; trình bày rõ lý do, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.

Trường hợp bằng Sơ cấp lý luận chính trị bị hư hỏng, phải làm đơn trình bày rõ lý do và kèm theo bằng Sơ cấp lý luận chính trị đã cấp bị hư hỏng để đối chiếu, thu hồi.

Bằng Sơ cấp lý luận chính trị cấp lại có chữ “CẤP LẠI” bằng mực đen bên dưới số hiệu bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Bằng cấp lại có giá trị như bằng gốc.

Nguyên tắc cấp bắng sơ cấp lý luận chính trị

Các trung tâm chính trị cấp huyện khi cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

– Bằng Sơ cấp lý luận chính trị cấp cho học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị.

– Bằng được quản lý thống nhất, đảm bảo quyền và trách nhiệm của trung tâm chính trị cấp huyện.

– Bản gốc bằng Sơ cấp lý luận chính trị được cấp 01 lần.

Sơ cấp lý luận chính trị là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Quy định 57-QĐ/TW năm 2022, sơ cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… ở cơ sở; trang bị những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng vận dụng thực tiễn.

Hướng dẫn 11-HD/BTGTW có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  “Hát nhép, hát đớp” kỹ thuật hay tệ nạn?

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn