Tin Tức

Doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản từ ngày 01/01/2028

Doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản từ ngày 01/01/2023

Doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản từ ngày 01/01/2028 (Hình từ Internet)

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về việc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không được phép thực hiện các hoạt động đầu tư sau đây:

Kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp: mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng; 

Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ; cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng;

Nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nắm giữ;

(Theo quy định hiện hành tại khoản 2 Điều 98 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư vào các lĩnh vực tại Việt Nam như sau:

+ Mua trái phiếu Chính phủ;

+ Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;

+ Kinh doanh bất động sản;

+ Góp vốn vào các doanh nghiệp khác;

Xem Thêm  "Tắm" chín củ, quả bằng hóa chất lạ

+ Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng;

+ Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.)

–  Đầu tư kim khí quý, đá quý;

– Đầu tư tài sản cố định vô hình, trừ trường hợp phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp, chi nhánh;

– Đầu tư chứng khoán phái sinh hoặc hợp đồng phái sinh, trừ trường hợp chứng khoán phái sinh niêm yết nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm;

Và từ danh mục đầu tư chứng khoán doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam đang nắm giữ.

Như vậy, từ ngày 01/01/2028 các doanh nghiệp bảo hiểm không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp được pháp luật quy định.

Xem thêm tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

>>> Xem thêm: Doanh nghiệp bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm mà không ghi rõ các nội dung về điều khoản bảo hiểm có được không?

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện như thế nào? Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm sáp nhập thì hợp đồng bảo hiểm xử lý thế nào?

Doanh nghiệp bảo hiểm được xem là chấm dứt hoạt động trong những trường hợp nào? Thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện như thế nào?

Xem Thêm  Nhiều nhà xây sai phép thoát... phạt!

Quốc Đạt


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button