LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Điều kiện tham gia xét duyệt Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

Rate this post

Nội dung chính

Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc có mục đích tôn vinh các tổ chức và cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc, cải thiện môi trường đọc, thu hút và tạo điều kiện cho mọi người tham gia vào hoạt động đọc sách và xây dựng mối liên kết giữa Nhà nước và các tổ chức, cá nhân. Để tham gia giải thưởng, cá nhân và tổ chức phải đáp ứng các điều kiện như làm việc và sinh sống tại Việt Nam, có đóng góp trong ít nhất 3 năm và không nhận giải thưởng trong 3 năm gần đây. Khi được tặng giải thưởng, sẽ có quyền lợi như tôn vinh, sử dụng biểu trưng giải thưởng và hưởng các quyền lợi khác, cùng với trách nhiệm tuyên truyền, giữ gìn và không lợi dụng giải thưởng trái pháp luật.

Điều kiện tham gia xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc (Hình từ Internet) Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 1. Mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc Theo Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2608/QĐ-BVHTTDL năm 2023, mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc như sau: – Tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc trong việc hình thành trí tuệ, nhân cách, đạo đức và lối sống lành mạnh góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện. – Cải thiện môi trường đọc, tăng cường quảng bá, nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện công lập, thư viện ngoài công lập, không gian văn hóa, các thiết chế có phục vụ đọc sách đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân. – Thu hút và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đọc, lan tỏa giá trị từ việc đọc đến cộng đồng, hướng đến phát triển văn hóa đọc bền vững. – Xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước với tổ chức, cá nhân trong việc huy động các nguồn lực để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. 2. Điều kiện tham gia xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc Để tham gia xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau đây: (1) Tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng hiện đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có thời gian tổ chức, tham gia tổ chức hoặc đóng góp cho phát triển văn hóa đọc tối thiểu 03 năm liên tục và chưa được tặng Giải thưởng trong khoảng thời gian 03 năm tính đến năm đề nghị xét tặng. Trường hợp đặc biệt, căn cứ mức độ đóng góp, hiệu ứng tác động tới xã hội và điều kiện thực tiễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hướng dẫn cụ thể và xem xét quyết định. (2) Tổ chức đề nghị xét tặng Giải thưởng là thư viện, không gian đọc, phòng đọc cơ sở, đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng ngoài đáp ứng yêu cầu tại (1) phải bảo đảm các điều kiện sau: – Đáp ứng đủ điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật: Có quyết định thành lập (đối với thư viện công lập) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2020) hoặc đã thông báo hoạt động thư viện được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoạt động (đối với các thư viện thành lập sau ngày 01 tháng 7 năm 2020). – Có thời gian tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc ít nhất là 03 năm liên tục. (3) Cá nhân là doanh nhân, tổ chức là doanh nghiệp đề nghị xét tặng Giải thưởng ngoài đáp ứng yêu cầu tại (1), phải bảo đảm điều kiện tham dự theo quy định tại Điều 7 Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao Giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 51/2010/QĐ-TTg và Điều 4 Thông tư 01/2012/TT-BNV. (Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2608/QĐ-BVHTTDL năm 2023) 3. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
3.1. Quyền lợi Tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc sẽ có các như sau: – Được tôn vinh tại Lễ Trao tặng Giải thưởng; được nhận Cúp và Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; – Được sử dụng, khai thác hợp lý biểu trưng của Giải thưởng để quảng bá, tuyên truyền nhằm lan tỏa các giá trị đọc; – Được đề nghị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản của thư viện tặng thưởng các danh hiệu khác về phát triển văn hóa đọc tại cơ quan, đơn vị hoặc địa phương theo quy định; – Được hưởng các quyền và lợi ích khác theo quy định của pháp luật. (Khoản 1 Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2608/QĐ-BVHTTDL năm 2023) 3.2. Trách nhiệm Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc như sau: – Tuyên truyền, phổ biến các mô hình hoạt động hiệu qu

Xem Thêm  Hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí

Câu hỏi thường gặp

1) Điều kiện tham gia xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc là gì?
– Để tham gia xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc, cá nhân hoặc tổ chức cần đáp ứng các tiêu chí vềđóng góp đáng kể trong lĩnh vực văn hóa đọc, có tác phẩm/sản phẩm văn hóa đáng chú ý được xuất bản hoặc trình diễn.

2) Các quyền lợi và phúc lợi của người dành Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc là gì?
– Người dành Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc sẽ được công nhận, tôn vinh và có cơ hội thúc đẩy sự phát triển của văn hóa đọc trong cộng đồng. Họ cũng nhận được một khoản tiền thưởng và có thể sử dụng danh hiệu hoặc chứng chỉ được trao bởi tổ chức tổ chức quản lý giải thưởng.

Back to top button
Luật sư tư vấn