LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Điều kiện công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023

Rate this post

Người tập sự được công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng phải đáp ứng những điều kiện nào? – Minh Nghĩa (Hậu Giang)

Điều kiện công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023

Điều kiện công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Điều kiện công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian tập sự, người tập sự có văn bản đề nghị công nhận hoàn thành tập sự, kèm theo Báo cáo kết quả tập sự, Sổ nhật ký tập sự (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu) gửi Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, Sở Tư pháp ra quyết định công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-08); trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

– Người tập sự được công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Người tập sự có đủ điều kiện tập sự và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tập sự;

+ Công chứng viên hướng dẫn tập sự đủ điều kiện hướng dẫn tập sự và không thuộc các trường hợp phải thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong quá trình hướng dẫn tập sự;
+ Người tập sự hoàn thành thời gian tập sự; có Báo cáo kết quả tập sự, Sổ nhật ký tập sự nộp đúng thời hạn, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BTP và biểu mẫu kèm theo; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác của người tập sự.

– Người đã được công nhận hoàn thành tập sự mà bị phát hiện không đáp ứng các điều kiện để được công nhận hoàn thành tập sự thì Sở Tư pháp ra quyết định hủy bỏ kết quả tập sự đã được công nhận. Người bị hủy bỏ kết quả tập sự được đăng ký tập sự lại nếu đáp ứng các điều kiện tập sự quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BTP.

Xem Thêm  Nhóm GOBIG và những ‘tai tiếng’ trong kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

(Điều 12 Thông tư 08/2023/TT-BTP)

2. Quyền và nghĩa vụ của người tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023

– Người tập sự hành nghề công chứng có các quyền sau đây:

+ Được tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạo điều kiện thực hiện các nội dung tập sự theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 08/2023/TT-BTP;

+ Được công chứng viên hướng dẫn tập sự hướng dẫn các nội dung tập sự, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người tập sự;

+ Được thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự, thay đổi nơi tập sự theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư 08/2023/TT-BTP;

+ Được công nhận hoàn thành tập sự theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 08/2023/TT-BTP;

+ Được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 17 của Thông tư 08/2023/TT-BTP;

+ Các quyền khác theo thoả thuận với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự hoặc theo quy định của pháp luật.

(Khoản 1 Điều 13 Thông tư 08/2023/TT-BTP)

– Người tập sự hành nghề công chứng có các nghĩa vụ sau đây:

+ Tuân thủ nội quy, quy chế của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự;

+ Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc thuộc nội dung tập sự quy định tại Điều 6 của Thông tư 08/2023/TT-BTP theo sự phân công của công chứng viên hướng dẫn tập sự;

+ Bảo đảm thời gian tập sự hằng ngày theo ngày, giờ làm việc của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự;

+ Chịu trách nhiệm trước công chứng viên hướng dẫn tập sự và tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự về kết quả và tiến độ của các công việc được phân công;

+ Giữ bí mật thông tin về nội dung công chứng và các thông tin có liên quan mà mình biết được trong quá trình tập sự;

+ Lập Sổ nhật ký tập sự hành nghề công chứng, Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 11 của Thông tư 08/2023/TT-BTP;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Công chứng, Thông tư 08/2023/TT-BTP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và theo thoả thuận với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

(Khoản 2 Điều 13 Thông tư 08/2023/TT-BTP)

Thông tư 08/2023/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

 

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn