Tin Tức

Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử trong năm 2022

Rate this post

Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử trong năm 2022

Đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử trong năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, nhằm xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

Đồng thời, phối hợp tổ chức thực hiện và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ trong Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm triển khai hiệu quả mô hình dịch vụ công trực tuyến; rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương, tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Xem Thêm  Phân hóa thu nhập từ nhiều góc nhìn

Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.

Phối hợp với Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ tổ chức thực hiện và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ trong Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp Dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, gồm: 

– Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; 

– Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Cổng dịch vụ công quốc gia; 

– Vận hành Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

Xem chi tiết tại Quyết định 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 06/4/2022

Xuân Thảo


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn