Tin Tức

Đề xuất công ty chứng khoán chỉ có tối đa 02 người đại diện theo pháp luật
Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán

Đề xuất công ty chứng khoán chỉ có tối đa 02 người đại diện theo pháp luật

Đề xuất công ty chứng khoán chỉ có tối đa 02 người đại diện theo pháp luật (Ảnh minh họa)

Theo đó, đề xuất công ty chứng khoán có một (01) hoặc hai (02) người đại diện theo pháp luật tại một thời điểm là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên.

(Hiện hành, tại khoản 3 Điều 28 Thông tư 210/2012/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 07/2016/TT-BTC quy định: Công ty chứng khoán có thể có một (01) hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật theo quy định của Điều lệ công ty).

Điều lệ công ty chứng khoán quy định trách nhiệm, số lượng, chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp công ty chứng khoán có thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty chứng khoán đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định tại Điều 21 Dự thảo Thông tư.

Các trường hợp cụ thể về người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán:

– Trường hợp công ty chứng khoán có một (01) người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc, Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác, người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên;

– Trường hợp công ty chứng khoán có hai người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải là người đại diện theo pháp luật của công ty. Công ty chứng khoán đăng ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc, Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký là người chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu và làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Gần 100% tin báo đúng sự thật

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button