LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Đã có Thông tư 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Rate this post

Cho tôi hỏi hiện nay có Thông tư mới hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng thay thế Thông tư 04/2015/TT-BTP hay chưa? – Trúc Giang (Kiên Giang)

Đã có Thông tư 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Đã có Thông tư 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 02/10/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

1. Thông tư 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng có hiệu lực từ ngày 20/11/2023

Thông tư 08/2023/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2023.

Thông tư 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 08/2023/TT-BTP có hiệu lực thi hành.

2. Quy định chuyển tiếp tại Thông tư 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

– Người đã hoàn thành tập sự trước ngày 01/01/2015 mà chưa được bổ nhiệm công chứng viên trước thời điểm Thông tư 08/2023/TT-BTP có hiệu lực thi hành thì được công nhận kết quả tập sự và phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP.

-Người đang tập sự theo quy định của Thông tư 04/2015/TT-BTP tại thời điểm Thông tư 08/2023/TT-BTP có hiệu lực thi hành thì được công nhận thời gian đã tập sự, được tiếp tục tập sự theo quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP. Người tập sự lập Sổ nhật ký tập sự từ thời điểm tiếp tục tập sự theo quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP; lập Báo cáo kết quả tập sự theo quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP.

Người tập sự đã tạm ngừng tập sự đủ số lần theo quy định của Thông tư 04/2015/TT-BTP thì không được tạm ngừng tập sự theo quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP.

– Người đủ điều kiện tập sự và đã nộp hồ sơ đăng ký tập sự trước thời điểm Thông tư 08/2023/TT-BTP có hiệu lực thi hành thì việc đăng ký tập sự và tập sự được thực hiện theo quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP.

– Người chấm dứt tập sự hành nghề công chứng trước thời điểm Thông tư 08/2023/TT-BTP có hiệu lực thi hành thì được xem xét đăng ký tập sự lại khi đủ điều kiện đăng ký tập sự theo quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP.

Xem Thêm  Đối tượng, hồ sơ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng

– Người đã hoàn thành tập sự theo quy định của Thông tư 04/2015/TT-BTP thì được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP. Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra gồm các giấy tờ quy định tại điểm a, c và d khoản 3 Điều 17 của Thông tư 08/2023/TT-BTP.

– Trường hợp người tham dự kiểm tra không đạt yêu cầu trong các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo quy định của Thông tư 04/2015/TT-BTP thì số lần không đạt yêu cầu đó được cộng vào tổng số lần không đạt yêu cầu kiểm tra theo quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP để xác định việc tập sự lại của người đó trước khi đăng ký tham dự kỳ kiểm tra tiếp theo.

– Trường hợp người tập sự hoàn thành tập sự theo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-BTP nhưng sau khi Thông tư này có hiệu lực thi hành mới phát hiện không đủ điều kiện được coi là hoàn thành tập sự theo quy định của Thông tư 04/2015/TT-BTP thì Sở Tư pháp ra quyết định hủy bỏ kết quả tập sự.

– Đối với các bài kiểm tra, kết quả kiểm tra của các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng được tổ chức theo quy định của Thông tư 04/2015/TT-BTP mà đã hết thời gian lưu giữ theo quy định của Thông tư 04/2015/TT-BTP thì việc tiêu hủy các bài kiểm tra, kết quả kiểm tra đó được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 25 củaThông tư 08/2023/TT-BTP.

Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra của các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng được tổ chức theo quy định của Thông tư 04/2015/TT-BTP được tiêu huỷ theo quy định tại khoản 3 Điều 25 của Thông tư 08/2023/TT-BTP.

– Khi hoàn thành việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cán bộ, công chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong việc tập sự hành nghề công chứng thực hiện khai thác thông tin về giới tính của người đăng ký tập sự hành nghề công chứng, người tập sự hành nghề công chứng, người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không yêu cầu công dân điền thông tin về giới tính trong các Mẫu đơn ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTP.

 

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn